ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 425 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:36часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Б.Х., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Агенция „Митници“ София, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт А.М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 25.04.2017г. е постъпило писмо от Специализираната прокуратура, според което, по образуваното ДП № 55/2015г. по описа на тази прокуратура са повдигнати обвинения на множество лица, единият от които е жалбоподателят. Неговото обвинение е за престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, във вр. ал.2 от НК. Към настоящия момент по досъдебното производство се извършват действия по разследването и не е приключило.

 

АДВОКАТ О. – Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представям и моля да приемете молба с приложени доказателства, с препис за насрещната страна, като правя уточнение, че в писмото по т.1 от днешната молба са материалите по досъдебното производство, заповедите по т.2 и т.3 от молбата, са заповеди за работното място на служители на Агенция „Митници“, с което искаме да докажем, че жалбоподателят Х., в началото и края на периода, който е визиран от заповедта м.септември – 01 ноември 2016 г. е бил на работа в Митнически пункт Лесово, и по т.4 от молбата са представени публикации от печатните, интернет, радио и телевизионни медии, които са заверени за вярност и са предоставени в писмен вид.

Моля да допуснете до разпит при режим на призоваване един свидетел, с което искаме да установим факти, основание за издаване на атакуваната заповед и по конкретно дали в хода на оперативно-издирвателните мероприятия по досъдебното производство е установено поведение на жалбоподателя М.Б.Х., което е в разрез с етичните норми и етичните правила и по-конкретно получавал ли е неследващи парични облаги, което действие е в разрез с поведението на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническите служители. Посочвам адресите, на които може да бъде призован свидетеля С.Д.Д. - гр. Е., ул. Т., бл.104, вх.А, ет.4, ап.11 и още един адрес в гр. Е., пл.Х. Б. № 11, ап.8 и тел. ********.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ О. – Моля да задължите ответната страна да представи екземпляр от представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание с копие за нас, с оглед да се запознаем с тях и да вземем становище до следващото съдебно заседание.

Все пак, от повърхностно разглеждане изразявам становище, че те са неотносими към процесния спор, тъй като моят доверител не е задържан във връзка с проведената акция, за която се споменава в молбата на ответната страна, нито свързано с това му е повдигнато обвинение. Считам, че медийните публикации касаят подобна акция, която не е свързана с действия спрямо моя доверител.

По отношение на искането за допускане до разпит на свидетел на лице, което е събрало оперативна информация, считам че не следва да се допусне, тъй като оперативната информация не може да бъде пряко доказателство по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№534/15 от 21.04.2017г. на прокурор от Специализираната прокуратура.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в молба, която ги придружава.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да се запознае с тези писмени доказателства, които са в голям обем и най-късно в 7-дн. срок от днес, след като се запознае, да изрази становище.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел С.Д.Д..

Призоваването да се извърши на посочените от ответника адреси за призоваване гр. Е., ул. Т., бл.104, вх.А, ет.4, ап.11 и в гр. Е., пл.Х. Б. № 11, ап.8, както и по телефона - ****.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи по делото доказателство за внесен депозит за свидетел в размер на 40 лв.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призове свидетеля.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: