Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     659                от 07.04.2016 г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря М.В. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 425 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Н.И.П. ЕГН ********** с адрес за призоваване и връчване на книжа гр. Бургас, ул. „Оборище“ *** чрез адв. Е.М. против Решение № 74/20.01.2016 г.,  постановено по НАХД № 4476/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП-7666/20.07.2015 г., издадено от Зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 94, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на основание чл.189, ал.12 и чл.178е от ЗДвП на касатора Иванов е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Зам.кмета на Община Бургас, редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Н.И.П. против Наказателно постановление № НП-7666/20.07.2015 г., издадено от Зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 94, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на основание чл.189, ал.12 и чл.178е от ЗДвП на касатора Иванов е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на санкционираното лице. По мнение на първоинстанционния съд, съвкупната преценка на целия доказателствен материал води до еднозначен извод, че жалбоподателя П. е осъществил нарушението за което е санкциониран, като е паркирал лек автомобил върху тротоар на място, което не е определено от общинската администрация на гр. Бургас за паркиране на превозни средства.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният съд изцяло споделя доводите на първоинстанционния районен съд, като също не установява твърдяните в касационната жалба процесуални нарушения във връзка със съставянето на АУАН и издаденото наказателно постановление. Обосновано районния съд се е позовал на нормата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, като е посочил, че акта за установяване на административно нарушение е съставен в присъствието един свидетел, присъствал при установяване на нарушението, като цитираната норма не въвежда изискване за минималния брой на свидетелите, поради което не съставлява процесуална пречка наличието само на един свидетел. В подкрепа на този краен извод за липсата на процесуални нарушения при съставянето на акта в присъствието само на един свидетел, обосновано районния съд се е позовал и на нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН, указваща, че АУАН следва да се подпише  от поне един от свидетелите – обстоятелство, което в настоящия случай е налице.

Относно авторството на нарушението, настоящия касационен състав намира с оглед на събраните в хода на административнонаказателното производство и пред първоинстанционния съд доказателства за безспорно установено. Разпитани в хода на съдебното следствие в качеството на свидетели, актосъставителя и свидетеля безпротиворечиво са заявили, че при поставен от тях въпрос кой е водач на паркирания на тротоара автомобил, санкционирания Н.И.П. сам е заявил, че той е водач и той е паркирал автомобила. Така заявеното от двамата свидетели обстоятелство се потвърждава и от факта, че в съставения АУАН от страна на П. липсват каквито и да е възражения, в т.ч. и че не той е бил водач и че не той е паркирал лекия автомобил. В този смисъл, настоящия състав приема, че авторството на установеното административно нарушение е безспорно доказано.

С оглед изложените съображения, настоящия съдебен състав приема, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/20.01.2016 г., постановено по НАХД № 4476/2015 г. на Районен съд Бургас

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 

                       2.