ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Галя Маринова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 425 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 16.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.М.П., редовно призован, се явява лично с адвокат А. и адвокат А., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид липсата на процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛ писмен отговор по иска вх. № 3936/27.04.2015година, с приложени към него писмени документи от ответника.

В отговор е ПОСТЪПИЛО становище от ищеца вх. № 4875825.05.2015година.

 

ПОСТЪПИЛА е писмено становище вх. № 5704/17.06.2015 година от процесуалния представител на ответника, с което моли да се даде ход на делото в негово отсъствие и ако се счете делото за изяснено от фактическа страна, да се отхвърли иска.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам исковата молба така, както е  предявена. Поддържам доказателствените искания направени в исковата молба за разпит на трима свидетели, като допълнително в указан от съда срок да представим нарочна писмена молба с посочени имена и адреси за призоваване.

Уточнявам, че неимуществените вреди претендираме заради претърпени от ищеца унижения предизвикани от бездействията и действията на служителите на Затвора Бургас, затворническата администрация и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като същите са бездействали и са допуснали  нашия доверител да живее при нечовешки условия, които са довели до това, че той е изпитал болка, страдания и унижение на човешкото си достойнство. За доказване на исковата ни претенция независимо, че всички бездействия, които споменах са упоменати в доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание за България и по конкретно Затвора Бургас, моля да допуснете по делото двама свидетели за установяването на тези факти и обстоятелства относно претърпените от ищеца неимуществени вреди. 

Не поддържаме искането за прилагане на цялото затворническо досие, тъй като разбрахме, че е сложно да бъде извършено това, а и имало служебни тайни.

Поддържаме искането да бъде изискан от ответника дневника, в който са отразявани предписанията на здравните инспектори на Затвора Бургас. Ако няма такъв дневник, то това да бъде заявено изрично от ответника.

Моля да бъдат представени документи във връзка  изпълнението по програмата по §11 от ЗИНЗС, ако има такива за процесния период.

Поддържам представеното становище по делото на л. 32 от 25.05.2015 година и моля да приемете за сведение приложените към него публично изявление относно България, извадка от вестник Капитал.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изразеното становище от адвокат А..

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам становището и направените искания от процесуалните ми представители.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запозната съм с исковата молба, с направените уточнения към нея в писмен вид и в днешното съдебно заседание, както и с отговора по исковата молба от ответника и отговора на ищеца по него.

Предявените искове са процесуално допустими. Да се приемат представените писмени доказателства по делото. На този етап оспорвам изцяло предявения иск.

Искането направено от процесуалните представители на ищеца, за допускане на гласни доказателства, считам за основателно.

Считам за неотносимо към предмета на доказване, искането за представяне на дневника с отразяване на предписанията на здравните инспектори на Затвора Бургас.

По отношение на другите доказателствени искания, предоставям на съда.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

 

Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, който се разглежда по реда на чл. 203 и сл. АПК, от П.М.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Ищецът претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди от действията и бездействията на съответните административни органи и длъжностни лица за периода от 15.08.2011 година до датата на завеждане на исковата молба 26.02.2015 година, а именно в размер на 128 600 лева – за лошите битови условия, описани в исковата молба, както и 64 300 лева – за медицинското обслужване, описано в исковата молба. Ищецът претендира и законната лихва от датата на исковата молба 26.02.2015година до окончателното изплащане на посочените суми. Твърди се също, че тези неимуществени вреди изразяват претърпени от ищеца унижения предизвикани от бездействията и действията на служителите на Затвора Бургас, затворническата администрация и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като същите са бездействали и са допуснали ищецът да живее при нечовешки условия, които са довели до това, че той е изпитал болка, страдания и унижение на човешкото си достойнство.

 

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото и писмено становище оспорва исковата молба по основание и размер. Към отговора са приложени писмени доказателства.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди. т.е. в доказателствена тежест на П.М.П. е да установи противоправно действие или бездействие на служителите на ответника, причиняването на вредите и причинно-следствена връзка между тези действия/бездействия и вредите. В тежест на ищеца е да установи фактите, които пораждат иска му. В негова тежест е да докаже, че е претърпял описаните неимуществени вреди през процесния период, че тези вреди са в причинна връзка, която е пряка и непосредствена последица именно със задържането и поведението на ответника и че същите са били с интензитет, определящ размера на исканото парично обезщетение от 192 900лева. В тежест на ищеца е да докаже също, че неимуществените вреди намират своето проявление в настъпилото в периода от 10.08.2011година до 26.02.2015година.

В доказателствена тежест на ответника е да докаже възраженията си изложени в отговора си.

 

Съдът ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че ищецът П.М.П. *** на 10.08. 2011 г. и е настанен в Приемно отделение, където спалното помещение с № 304 е с обща площ от 20.31 кв. м. и е настанен с още единадесет лица със среднополагаща се площ на всяко лице по 1.69 кв. м. Престоял е до 17.08.2011 г., когато е разпределен в група за лица със статут на обвиняеми или подсъдими, където пребивава до дата 11. 06. 2012 г. и е настанен в спално помещение № 103, с обща площ 40.61 кв. м. с още деветнадесет лица със среднополагаща се на всяко лице площ 2.03 кв. м. На 11.06.2012 г., след влязла в сила присъда, ищецът П.П. е разпределен в спално помещение № 213, с обща площ от 27.72 кв. м. с още деветнадесет лишени от свобода със средна полагаща се площ на всяко лице от 1. 39 кв. м. На 22.10. 2014г., ищецът е настанен в спално помещение № 213 с лишени от свобода където е и до момента. По отношение на жилищните условия в помещението, в което е бил настаняван ищецът П., съобразно конструктивните особености на сградата на корпуса на Затвора, не е предвидено и не съществуват тоалетни възли и течаща вода. През деня, всички помещения на групите са отворени и лишените от свобода имат свободен достъп до течаща вода и санитарен възел в обособено отделно помещение, като могат да ги ползват свободно от 08.30 до 20.00 часа. В жилищните помещения, в които е бил ищецът П.П., не са съществували тоалетни възли и течаща вода. През деня, всички помещения на групите са отворени и лишените от свобода имат свободен достъп до течаща вода и санитарен възел в обособено отделно помещение, като могат да ги ползват свободно от 08.30 до 20.00 часа. През процесния период в Затвора Бургас непрекъснато се е подавало съответното количество течаща вода, приоритетно студена, а по график и топла. След заключване на помещенията в 20.00 часа, ищецът П.П. е ползвал индивидуално бутилки за вода, но не е имал достъп до санитарните възли.

Тези факти не се нуждаят от доказване.

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

На основание чл.146, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада на делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Нямам възражения по доклада на делото и по разпределената доказателствена тежест. Въпреки, че приемаме за безспорно и ненуждаещо се от доказване, квадратурата която се пада на лишен от свобода е малка и няма тоалетни и течаща вода в килиите, поддържаме искането за разпит на свидетели, които ще докажат нашите твърдения за търпените от ищеца неимуществени вреди. В днешното съдебно заседание няма да представям доказателства. Запознати сми с документите по делото и с представения писмен отговор от ответника и приложенията към него. Не ги оспорваме, да се приемат.

Моля да ни дадете възможност след постъпване на документи от ответника, да се запознаем с тях и направим доказателствени искания евентуално.

 

АДВОКАТ Р.: Присъединявам се към становището на адвокат А..

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по така направения доклад.  Моля да се приемат представените с писмения отговор на ответника доказателства.

Нямам искане за събиране на доказателства.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмения отговор на ответника писмени документи като доказателства по делото.

 

ПРИЛАГА по делото за сведение Публично изявление относно България на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и извадка от вестник Капитал;

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщението да представи Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, който е валиден за периода от 15.08.2011 година до 26.02.2015 година, както и медицинския журнал в частта касаеща П.М.П. за периода 15.08.2011 година до 26.02.2015 година.

 

УКАЗВА на ответника, че при липсата на такива документи, в указания от съда срок, следва да посочи изрично това обстоятелство.

 

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на дадените указания на началника на Затвора Бургас ще му бъде наложена глоба в размер на 200лева, тъй като става причина за отлагане на делото.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване трима свидетели на ищеца, като УКАЗВА на ищеца, че в нарочна писмена молба следва да посочи имената им и адресите им за призоваване в 14-дневен срок от днешното.

УВЕДОМЯВА ищецът, че при непредставяне на молба с имената и адресите на свидетелите в указания срок, съдът ще приема, че същият не поддържа това доказателствено искане и ще приключи производството със събраните до момента доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 14.10.2015 година от 15.15 часа, за когато страните уведомени от днес.

 

Да се изпрати препис от протокола на ответника за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

За осигуряване присъствието на ищеца в насроченото съдебно заседание да се изпрати писмо до Началника на Затвора Бургас за осигуряване на явяването му в съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.35часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: