Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 586

 

гр. Бургас, 05. 04. 2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIII-ти състав, в съдебно заседание на девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 424/2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП срещу решение № 180/16.11.2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 1104 по описа за 2016 г. на Районен съд Царево. Касаторът счита решението за неправилно и излага подробни съображения. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК. Иска обжалваното решение да бъде отменено. В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация редовно призован, не се представлява в открито съдебно заседание. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Царево е отменил наказателно постановление (НП) № 2130/17.08.2016 г. на заместник директор на ТД на НАП Бургас, с което на „Нива трейд“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Обеля – 2“, ***, представлявано от Е.К.И. за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12-2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е наложена „имуществена санкция“ в размер на 500 лв., на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на нарушителя. До този извод съдът е достигнал след като съобразил, че след извършена проверка на 04.08.2016 г., на която управителят на дружеството не е присъствал на място, данъчните служители съставили протокол, копие от който връчили на лице, което не е управител, респективно пълномощник. С протокола от проверката било указано представител на дружеството да се яви в ТД на НАП Бургас на 08.08.2016г. като представи лична карта/пълномощно за съставяне на АУАН. Съдът е приел, че в конкретния случай липсва покана до управителя на дружеството да се яви за съставяне на АУАН, а към административнонаказателната преписка не е приложено изрично пълномощно за явяване на друго лице в ТД на НАП Бургас за съставяне на АУАН на 08.08.2016г. Съдът е преценил, че АУАН е съставен в нарушение на императивните правила на чл. 40, ал. 1 и 2 от ЗАНН.

На следващо място съдът е приел, че в АУАН и издаденото въз основа на него НП липсват задължителни реквизити. Посочва, че в АУАН деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредба H-18 от 13.12.2016 г. на МФ, докато в НП деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 25, ал. 1 от наредбата във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Съдът е съобразил, че нормите от наредбата са от подзаконов порядък, намират се в подзаконов нормативен акт – наредба, издадена на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал.1 от ЗДДФЛ, съгласно параграф 11 от преходните и заключителните й разпоредби и е направил извод, че нормите й не се прилагат самостоятелно, а само във връзка със съответните законови разпоредби, препращащи към правилата в наредбата. По изложените съображения е приел, че е допуснато съществено процесуално нарушение относно правната квалификация на деянието и е отменил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

С НП търговецът е санкциониран за това, за това, че на 04.08.2016г. в 11.15 ч. при извършена данъчно-осигурителна проверка в търговски обект магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Синеморец, стопанисван от „Нива трейд“ ЕООД е установено, че при извършена контролна покупка от органите на НАП не е издаден фискален бон от фискалното устройство, което е в работен режим. На място е съставен протокол за извършена проверка, в който е указано представителят на дружеството да се яви на 08.08.2016г. в ТД на НАП-Бургас, с лични документи и пълномощно за съставяне на АУАН. Копие от този протокол бил връчен на лицето Н.С.И., посочен в протокола като пълномощник.

Настоящият касационен съдебен състав приема, че в производството пред Районен съд Царево не са допуснати процесуални нарушения. Фактическата обстановка е установена точно. Решението е правилно, но по съображения различни от изложените.

Касационният състав не споделя изводите на първоинстанционния съд, че по делото липсва покана до управителя на дружеството за съставяне на АУАН, както и необходимост от изрично пълномощно за съставяне на акта. Доколкото в административнонаказателното производство, органът е приел, че лицето Н.С.И. се е легитимирал като пълномощник на дружеството, то в протокола за извършена проверка е указано представляващия да се яви за съставяне на АУАН, като представи лична карта и пълномощно. Такова пълномощно не следва да е изрично и за конкретно действие - съставяне на АУАН на 08.08.2016г., достатъчно е лицето – пълномощник да е дееспособно и да има мандат да представлява дружеството пред административния орган.

Съгласно чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл.228, вр. с чл.144 от АПК приложима е разпоредбата на чл.183 от ГПК, съгласно която, когато по делото се прилага документ, той може да бъде представен и в заверен от страната препис, но в такъв случай при поискване тя е длъжна да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него. Ако не стори това, представеният препис се изключва от доказателствата по делото.

Пред касационната съдебна инстанция, в подкрепа на твърдението, че надлежно упълномощаване е извършено, касаторът представя незаверено копие на пълномощно (лист 5 от делото) за лицето Н.С.И., действащ като представляващ санкционираното дружество. Това доказателство е копие и не е заверено от страната, поради което същото не следва да се кредитира, респ. съдът не може да основе правните си изводи на него. Липсата на доказателство за надлежно упълномощаване на лицето, което от името на дружеството се е явило за съставяне на АУАН води до извод, че актът е бил съставен и връчен на лице, за което не е доказана надлежна представителна власт, обвързваща сакционираното дружество.

В производството пред районния съд е представено идентично копие на пълномощно (лист 12 от делото на РС – Царево). То също не е било заверено от страната, която носи тежестта да докаже редовно упълномощаване за връчването на съставения АУАН. По изложените съображения съдът приема, че административоннаказващият орган не е доказал релевантните за спора факти, касаещи спазването процедурата по чл. 40 от ЗАНН или чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, представляващо самостоятелно основание за отмяна на оспореното НП. Разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН е въведена с оглед осигуряване възможност на лицето да разбере какво нарушение според наказващия орган е извършило и най-вече, за да има възможност при съставянето на акта непосредствено да посочи своите възражения и даде обяснения. От представения АУАН, послужил за издаване на оспореното НП, не може да се установи и на кого е връчен. В разписката по връчването на акта е вписано името и ЕГН на управителя на дружеството, но е отразено получаването му от пълномощник на „Нива трейд“ ЕООД. Липсва име на упълномощеното лице, получило съставения АУАН. В този смисъл настоящият касационен състав приема, че не е осъществена и хипотезата на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, тъй като актът не е съставен в отсъствие на нарушителя, но не може да се установи присъствалото лице, както и на кого е връчен, дали на управителя на „Нива трейд“ ЕООД, или на надлежно упълномощено лице.

Поради липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/16. 11. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 1104 по описа за 2016 г. на Районен съд Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                  2.