Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 925

 

гр. Бургас, 16. 05. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 424/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е касационна жалба на В.К.К. ***, против решение № 18/25.01.2016г., постановено по административнонаказателно дело № 452/2015г. по описа на Районен съд Карнобат. Посочените в жалбата оплаквания, съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.3 от НПК - наложеното наказание е явно несправедливо. От съда иска да отмени оспореното решение и да се измени наказателното постановление, като се намали размера на наложената глоба. В открито съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. В писмени бележки касаторът поддържа жалбата и иска да бъде отменено решението на районния съд, както и да бъде намален размера на наложената му глоба. Не сочи нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – Регионална дирекция по горите - Бургас, редовно призован, не се представлява в процеса. Не изразява становище по касационната жалба и не сочи доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас, в настоящия си състав намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Карнобат е потвърдил наказателно постановление № 957/17.11.2015г., издадено от директора на РДГ – Бургас, с което на В.К.К. за допуснато нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закон за горите (ЗГ) и на основание чл.266, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

За да постанови решението си районният съд е приел, че актът за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателно постановление (НП) са съставени от компетентни органи по смисъла на чл. 274, ал.1, т.2 от ЗГ, чл. 275, ал., т.2 от ЗГ и заповед на министъра на земеделието и храните. При съставянето на АУАН и при издаването на НП са спазени сроковете по чл. 34, ал.2 от ЗАНН и не са допуснати съществени нарушения на административно наказателнопроцесуалните правила. Приел е също, че обжалваното НП е законосъобразно от материалноправна страна, съобразно дадената вярна правна квалификация на нарушението. По отношение на определеното административно наказание районният съд е приел, че е в границите на установеното в закона и съответства на характера и тежестта на административното нарушение, предвид обществената опасност на конкретното нарушение, която е висока. При така изложените доводи районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства, кореспондиращи с направеното от К. признание пред съда на неизгоден за него факт, че не оспорва обстоятелствата по нарушението (лист 21 по делото на РС Карнобат), безспорно обосновават извод за осъществено от касатора К. административно нарушение. Същият, на 20.09.2015г. в гр. Карнобат, без надлежно издаден превозен билет, е транспортирал дървесина - 1.50 пр. м3 дърва за огрев, нарязани на 0.30 см и нацепени от дървесен вид – „дъб“, „цер “ и „бук“, с товарен автомобил „Ивеко“, с рег. № А7106 МА.

Настоящият касационен състав счита, че при установената фактическа обстановка, наказанието глоба в размер на 500 лева е прекомерно високо за извършеното от К. нарушение. Установено е транспортиране на дърва за огрев без издаден превозен билет, но също така следва да се съобрази, че дървата са малко по количество – само 1.50 пр. м3. Т.е. пазарната стойност на транспортираните дърва е значително по-ниска от размера на наложеното на касатора наказание. Съдът намира, че районната инстанция, като е потвърдила размера на глобата от 500 лева, не е съобразила всички обстоятелства сочени в нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. В този смисъл касационният съдебен състав приема, че е налице касационно основание по чл.348, ал.1, т.3 от НПК и обжалваното решение следва да бъде частично отменено, като вместо него се постанови друго и се измени оспореното НП, като размера на глобата се определи на 150 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 18/25.01.2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 452 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 957/17.11.2015г., издадено от директора на РДГ – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 957/17.11.2015г., издадено от директора на РДГ – Бургас, с което за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закон за горите на В.К.К. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 500 (петстотин) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказанието глоба на 150 (сто и петдесет) лева;

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/25.01.2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 452 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат, в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.