ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 424 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегозор” ООД се явява адвокат В..

За ответника- началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

Явяват се вещите лица С.А. и З.А..

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещите лица, както следва:

З.Ч.А., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

С.В.А., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А. – Представила съм заключение и снимков материал, които поддържам.

Адвокат В. – Нямам въпроси към съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт Н.:

Най-близката сграда, която представлява ваканционен хотел, се намира срещу процесния имот на около 10м. Дели ги улицата. Не съм правила проучване кога е изградена тази сграда.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 180 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Вещото лице А. – Поддържам заключението, което съм представила.

Вещото лице А., на въпроси на адвокат В.: Данните и описаното в заключението са само за посочения имот.

Юрисконсулт Н.- Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат В. – Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Н. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В. - Моля да уважите жалбата и отмените като незаконосъобразен оспорения АУЗД. Представям писмени бележки с копие за ответната страна и списък на разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

Юрисконсулт Н. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите акта на директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответната страна 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: