ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети юли                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 424 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегозор” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- началник на отдел МДТ към община Несебър не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат В., процесуален представител жалбоподателя, в която са изложени причините за неявяване на същата в съдебното заседание, а именно пътуване извън страната. С молбата са направени доказателствени искания.

Постъпила е също молба от ответната страна, с която е заявено съгласие за отлагане на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът намира за основателни направените от пълномощника на жалбоподателя доказателствени искания по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 2 и т. 6 от молбата, като счита, че сочените доказателства са допустими, относими и необходими за изясняване на обстоятелствата по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника- началник на отдел МДТ към община Несебър да представи в 7- дневен срок от съобщението заверени преписи от декларациите по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ, и от декларации по чл. 71 от ЗМДТ (чл. 21 от Наредба 11 на Общински съвет - Несебър), ведно с удостоверения за данъчна оценка на недвижимия имот, собственост на жалбоподателя, за периода 2008 г. – 2010 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 7- дневен срок от съобщението решенията на Общински съвет Несебър и одобрените план - сметки за периода 2008-2010 г., както и заповедите на кмета на Община Несебър, за определяне на границите и районите, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2008 г. – 2010 г.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на жалбоподателя поисканите съдебни удостоверения, след внасяне на съответната държавна такса.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане за следващото съдебно заседание, за установяване на посочените в молбата на адв. В. обстоятелства.

ОБЯВЯВА на страните, че по направеното с т. 1.4. от молбата искане ще се произнесе, след конкретизиране на доказателствата, чието представяне от ответника се иска, а по исканията, направени с т.3 и т.4.5- след изслушване на страните по делото.

Препис от молбата с вх. № 5486/17.07.2014 г. да се връчи на ответната страна за становище по направените искания в 7-дневен срок от получаването му.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2014 г. от 11.20 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: