ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                               град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХVІІ административен състав       

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова 

Административно  дело номер 424 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „МЕГОЗОР ООД  не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника по жалбата- Началник отдел МДТ” при Община Несебър се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Мегозор” ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № 790/19.11.2013 г., потвърден с Решение № Н4-4157#3 от 17.01.2014 г. на началника на отдел „МДТ” при община Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам изцяло жалбата. Представям и моля да приемете по делото писмените доказателства, съдържащи се в нарочна молба с описание, а именно: Препис-извлечение от Протокол № 3/20.12.2007 г., съдържащ Решение № 59 на Общински съвет Несебър за определяне на такса битови отпадъци за 2008 г.; Заповед № 1378/25.10.2007 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2008 г., ведно с Приложение към нея; Наредба № 11 на община Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър за трите процесни години заедно със заповеди на кмета; Извлечение от Протокол № 14/29.01.2009 г., съдържащ Решение № 495 на Общински съвет Несебър за определяне на промила за ТБО за 2009 г., Заповед № 1193/30.08.2008 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2009 г., ведно с Приложение към нея; Извлечение от Протокол № 23/22.12.2009 г. и 23.12.2009 г., съдържащ Решение № 825 на Общински съвет Несебър заопределяне на промила за ТБО за 2010 г.; Заповед № 1265/29.10.2009 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2010 г., ведно с Приложение към нея; Заповед № 7/18.02.2008 г. за назначаване на Паскал Апостолов за началник на отдел „МДТ”; допълнително споразумение № 269/01.10.2013 г. към трудов договор № 11/10.04.2007 г. на актосъставителя; длъжностни разписания на дейност БКС към кметство гр. Обзор за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., утвърдени от кмета на община Несебър; трудови договори и длъжностни характеристики на лица, работещи в БКС гр. Обзор и справки за налични МПС и закупени материали за БКС – Обзор през 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка доказателства по опис на лист 2 от делото, както и днес представените от пълномощника на административния орган доказателства по опис, а именно: Препис-извлечение от Протокол № 3/20.12.2007 г., съдържащ Решение № 59 на Общински съвет Несебър за определяне на такса битови отпадъци за 2008 г.; Заповед № 1378/25.10.2007 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2008 г., ведно с Приложение към нея; Наредба № 11 на община Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър за трите процесни години заедно със заповеди на кмета; Извлечение от Протокол № 14/29.01.2009 г., съдържащ Решение № 495 на Общински съвет Несебър за определяне на промила за ТБО за 2009 г., Заповед № 1193/30.08.2008 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2009 г., ведно с Приложение към нея; Извлечение от Протокол № 23/22.12.2009 г. и 23.12.2009 г., съдържащ Решение № 825 на Общински съвет Несебър заопределяне на промила за ТБО за 2010 г.; Заповед № 1265/29.10.2009 г. на кмета на община Несебър за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за 2010 г., ведно с Приложение към нея; Заповед № 7/18.02.2008 г. за назначаване на Паскал Апостолов за началник на отдел „МДТ”; допълнително споразумение № 269/01.10.2013 г. към трудов договор № 11/10.04.2007 г. на актосъставителя; длъжностни разписания на дейност БКС към кметство гр. Обзор за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., утвърдени от кмета на община Несебър; трудови договори и длъжностни характеристики на лица, работещи в БКС гр. Обзор и справки за налични МПС и закупени материали за БКС – Обзор през 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.07.2014 г. от 10,10 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: