Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 782             05.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на седми март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 424 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.В.Р. ***, против Решение №1820/14.12.2012г., постановено по НАХД №2548/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление №11010935/04.07.2012г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП отм.), като е намален размера на наказанието на 200,00 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и измененото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – директорът на АДФИ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на П.В.Р. ***, против наказателно постановление №11010935/04.07.2012г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП отм.). Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС е изменил наказателното постановление, като е приел, че от една страна макар и отменена, НВМОП, не е отменено задължението за провеждане на процедура за обществена поръчка в случаи на разходи, надхвърлящи определени в ЗОП прагове. Приел е също така, че в конкретният случай разделяйки необосновано един строителен обект на две отделни дейности, кметът на община Созопол в качеството си на лице по чл.7, т.1 от ЗОП  е допуснал провеждане на облекчена процедура с представяне на три оферти, вместо такава за обществена поръчка. При проверката на процедурата по констатиране на нарушението и съставянето на АУАН, както и при издаването на наказателното постановление, не са установени съществени процесуални нарушения, които да налагат извод за опорочаване на административнонаказателното производство срещу нарушителя и нарушаване на правото му на защита. В обстоятелствената част на АУАН, възпроизведена впоследствие в наказателното постановление съдът е преценил, че присъстват всички реквизити, предвидени съответно в чл.42 и чл.57 ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства. Определения размер на наказанието е преценен като необоснован и изменен до предвидения в закона минимум

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че въпреки правилно установената фактическа обстановка съдебното решение действително страда от посочените в касационната жалба пороци, като не е съобразено с материалния закон. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд съображения относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не се споделят от настоящия касационен състав. На първо място съгласно уеднаквената съдебна практика на касационните състави на АСБ. Констатираните нарушения на разпоредбата на чл.3, ал.2 от НВМОП/отм./ за пръв път са отразени в одитен доклад на Сметната палата на Р България №0200000311, издаден с разпореждане 0178/15.09.2011г. Това е датата, на която като паралелно действащ контролен орган и АДФИ би следвало да се счита уведомена. В тази връзка възражението на жалбоподателя за допуснато нарушение на разпоредбата на чл.34 ЗАНН, вр. чл 66 НВМОП /отм./, вр. чл.127 ал.1 ЗОП е основателна, тъй като от страна на актосъставителя е пропуснат 6-месечния срок за съставяне на АУАН, изтекъл на 15.03.2012г., поради което съставеният по-късно акт е недопустим.

На следващо място съдът констатира и друго основание за отмяна на постановеното решение и потвърденото НП – касае се за невярно посочена дата на осъществяване на допуснатото адм. нарушение. Като такава в НП е отразена датата на сключване на договора с избраното за изпълнител дружество – 12.03.2010г. Доколкото констатираното като извършено нарушение от страна на П.Р. е такова по чл.3, ал.2 , вр. чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП /отм./, то нарушението следва да се счита извършено още към момента на откриване на процедурата по събиране на три оферти по чл.2 от НВМОП /отм./, а не къмомента на сключване на договора с изпълнителя. Тези процедури са открити с две заповеди на възложителя - №Z-232/02.02.2010г. и № Z – 358/17.02.2010г.

Не на последно място следва да бъде отчетен и факта, че съгласно уеднаквената практика на ВАС, считано от 01.04.2012г. е отменена НВМОП, като отменени се считат всички особени процедури за промеждане на малки обществени поръчки, които възложителят е бил длъжен да провежда съгласно разпоредбите й. Нововъзникналото обстоятелство благоприятства положението на нарушителя, което от своя страна също се явява основание за отмяна на санкциониращия го адм. акт.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно и допустимо, но неправилно, поради което същото следва да бъде отменено, ведно със спорното НП.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №1820/14.12.2012г., постановено по НАХД №2548/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление №11010935/04.07.2012г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП отм.), като е намален размера на наказанието на 200,00 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №11010935/04.07.2012г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ).

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.