ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно (К)   дело    номер    424    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.30 часа се явиха:

Касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Окръжна прокуратура гр. Бургас, нередовно призована.

 

В залата присъства прокурор ТИХА СТОЯНОВА.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото, въпреки нередовното призоваване на Окръжна прокуратура гр. Бургас. Запозната съм със жалбата и представените доказателства. 

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в съдебно заседание са депозирани две молби за отлагане на делото. Едната молба е подадена от Б.Ч. в качеството й на процесуален представител на П.Р. - кмет на Община Созопол, в която се сочи, че е налице обективно възникнала внезапна пречка за явяването й в днешното съдебно заседание. Към молбата прилага болничен лист № 3152166/15.04.2010 г. И алтернативно- ако не бъде уважено искането за отлагането на делото, прави доказателствени искания за събиране на писмени доказателства и изготвянето на съдебно-техническа експертиза. Наред с това е подадена молба и от П.Р., в която като обективна пречка за неявяването му в съдебно заседание се сочи служебната ангажираност на юрисконсултите на Община Созопол.

 

Съдът намира, че искането за не даване ход на делото е неоснователно, тъй като касаторът не сочи наличието на обективна пречка, която да го възпрепятства да се яви в съдебно заседание, поради това съдът намира, че не са налице пречки за даването ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Направеното от процесуалният представител на касатора с молбата доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза е недопустимо в настоящото производство. Нямам доказателствени искания. Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че доказателствените искания са неоснователни -първото по причина, че исканите документи са приложени към първоинстанционното дело, а второто искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е недопустимо, с оглед характера на настоящото производство и допустимостта за събиране в него само на писмени доказателства. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на процесуалният представител на касатора формулирани в писмена молба представена в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна, поради което моля да я оставите без уважение и да потвърдите постановеното решение на Царевския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: