Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   752    /25.04.2017г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тридесети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                          ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар И.Л. и с участието на прокурор Росица Дапчева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 423/2017г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Братя Маврови“ ООД, ЕИК 200155117, с адрес на управление гр.***, кв.*** представляван от управителя М.Н.М., е оспорил решение № 512/19.12.2016г. постановено по АНД №1956/2016г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 1793/03.08.2016г. издадено от зам.директора на ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. С оспореното решение съдът е изменил наказателното постановление, като наложената имуществена санкция е намалена от 1 000 лв. на 500 лв. и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпраща представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Съдът е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени всички изисквания на процедурата, регламентирани в ЗАНН. Според съда нарушението е доказано, не са налице предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН, правилно е била ангажирана отговорността на търговското дружество за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. Единствено по отношение на наложената санкция съдът е приел, че определеният от органа размер е прекомерен и го е намалил, като е определил размер на имуществената санкция равен на минималния предвиден в закона. Съдът не е обсъдил приложението на санкционната норма на чл.185, ал.1 от ЗДДС спрямо конкретно установените по случая факти.

Дружеството касатор е било санкционирано за това, че при проверка на 23.07.2016г. в търговски обект „Снек бар” находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, срещу хотел „Фиеста” стопанисван от „Братя Маврови” ООД, при извършена засечка на касовата наличност е установено, че фактически сумата в касата е в размер на 468,30 лв., докато според дневния оборот отчетен през инсталираното в обекта фискално устройство - е в размер на 1 172,10 лв. Установено е, че фискалното устройство притежава операция „служебно изведени суми” за регистриране на промяна в касовата наличност. Разликата установена по този начин е в размер на 703,80 лв. и представлява извеждане на пари от касата извън случаите на продажби, което извеждане не е отразено във фискалното устройство.

Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. За това деяние, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

Според чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.

В процесния случай се касае именно за такова нарушение, тъй като е установено неизпълнение на задължение за регистриране на промяна в касовата наличност чрез операция „служебно изведени суми”, тъй като сумата отчетена чрез фискалното устройство е по-голяма от фактически наличната сума. Липсват каквито и да е данни, че установената разлика се дължи на неотчетени продажби. Такъв извод в конкретния случай би бил нелогичен, доколкото проверката установява по-голяма сума отчетена от фискалното устройство, отколкото наличната в обекта. При всички случаи без съмнение е, че установеното нарушение не води до неотразяване на приходи. Такива нарушения следва да се санкционират на основание чл.185, ал.2, предл.последно, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Приложената обаче санкционна норма на чл.185, ал.1 от същия закон предвижда наказание за неиздаване на фискален бон – нарушение, което не е установено по делото. Неправилното приложение на санкционната норма обосновава неправилна квалификация на нарушението, тъй като в конкретния случай правната квалификация се състои от нарушената и санкционната норма в съвкупност. И в двете норми има хипотеза и диспозиция, но само в санкционната е предвидена санкиция за извършеното нарушение. След като деянието не е квалифицирано правилно и не е приложена правилната санкционна норма, то наказателното постановление като незаконосъобразно е следвало да бъде отменено. Като е достигнал до обратния извод съдът е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 512/19.12.2016г. постановено по АНД №1956/2016г. по описа на Районен съд – Несебър, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №1793/03.08.2016г. издадено от зам.директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Братя Маврови“ ООД, ЕИК 200155117, за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: