ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 423 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мегозор” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на Отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№4344/10.06.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя, с което се иска да се даде ход на делото, сочи че се представя удостоверение за наличие/липса на партида за имот изх.№12609384-1/04.06.2014гдина на EVN България. В становището се сочи, че удостоверението от ВиК не е изготвено и не може да бъде приложено, но се прави искане за приключване са събирането на доказателствата и се изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото заповед № 7 за назначаване на началник отдел „МДТ”, справка за налични МПС и закупени материали през 2010година, длъжностно разписание за дейност БКС към кметство Обзор в сила от 01.04.2010година, допълнително споразумение към договор № 277/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „събирач на смет”, допълнително споразумение № 287/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „шофьор на товарен автомобил”, допълнително споразумение № 275/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „чистач на улици”, трудов договор № 72/01.04.2008година, длъжностна характеристика на механик, 6 броя информация за изпълнение на договор за обществена поръчка, информация, акт № 5744 за частна общинска собственост, скица на поземлен имот № 15-129513-30.04.2014година, 2бр. декларации по чл.17, ал1 от ЗМДТ за дължимия данък за недвижим имот, декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимия имот.

Моля да имате предвид, че за имота няма подадена декларация по чл.21 ал.1 от Наредба №11 през 2010, че няма да се ползва и да бъде освободен от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Няма да сочим  други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: заповед № 7 за назначаване на държавен служител, справка за налични МПС и закупени материали през 2010година, длъжностно разписание за дейност БКС към кметство Обзор в сила от 01.04.2010година, допълнително споразумение към договор № 277/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „събирач на смет”, допълнително споразумение № 287/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „шофьор на товарен автомобил”, допълнително споразумение № 275/09.09.2008година, длъжностна характеристика за длъжността „чистач на улици”, трудов договор № 72/01.04.2008година, длъжностна характеристика на механик, 6 броя информация за изпълнение на договор за обществена поръчка, информация, акт № 5744 за частна общинска собственост, скица на поземлен имот № 15-129513-30.04.2014година, 2бр. декларации по чл.17, ал1 от ЗМДТ за дължимия данък за недвижим имот, декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимия имот.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила обжалвания акт за установяване на задължения по декларация №793/19.11.2013година издаден от орган по приходите при община Несебър, потвърден с решение № 4-4160-1/17.01.2014година. Считам, че обжалваният акт е законосъобразен и правилен.

Моля за възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: