ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 423 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мегозор” ООД, редовно призован, се явява адвокат Д.В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на Отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мегозор”ООД против  акт за установяване на задължения по декларация №793/19.11.2013 година на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър потвърден с решение изх.№ Н4-4160 1/17.01.2014 на началника на МДТ при община Несебър.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам изцяло жалбата така както е предявена. Имам доказателствени искания, които са в следния смисъл:

 Моля да задължите ответника да представи решението на Общински съвет за план сметките за процесния период, заповед на кмет на община Несебър за определяне границите и районите, в които се извършва сметосъбиране  и сметоизвозване.

Моля да задължите ответника да представи доказателства за начина по който е формирано задължението за такса битови отпадъци за 2010 година по отношение на имота, съответно да представи копие на декларацията по чл.14, доказателство за компетентността на органа издал акт и да представи всички намиращи се в община Несебър подадени от  „Мегозор” декларации по чл.21 от Наредба 11 на община Несебър за  ратифициране на такса битови поради неизползване на имота.

Ние твърдим, че имотът не е застроен и не генерира никакви отпадъци по § 1 от ЗМДТ, в следствие  на обичайна търговска дейност или живеене в този имот. За имота няма изградена никаква инфраструктура, нито вода, нито електричество. Този имот е напълно негоден за живеене, във връзка с което имам доказателствено искане за издаване на два броя съдебни удостоверения, които да ми послужат пред ВиК и ЕВН-КЕЦ Поморие, за снабдяване с други такива от които да е видно налице ли са партиди разкрити за имот с 53045.503.217 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Моля да допуснете до разпит воден от мен свидетел, а именно Ст.К. Ст., с разпита на който ще установяваме това, че имотът е затревен, не се ползва. Най-важното обстоятелство, което ще установяваме е, че въобще за този район не са налице поставени от община Несебър контейнери за сметосъбиране, които да бъдат извозвани. Тази услуга въобще не се предлага на територията на която се намира имота.

 

ЮРИСКОНСЛУТ В.: Оспорвам депозираната жалба в цялост.

Относно направените доказателствени искания от представителя на жалбоподателя изразявам следното становище:

По повод искането да бъде снабдена страната с посочените заповед на кмета за райониране, решение на общински съвет, подготвила съм  още в предходно съдебно заседание  екземпляр за страната, които представям. Тези доказателства са представени по делото, като представям допълнително Решение № 23 от 22.12.2009година на Общински съвет за определяне на промила за такса битови отпадъци.

Други писмени доказателства няма да соча.

Относно искането за разпит на свидетел, не се противопоставям. Искам само да направя уточнение, че в досието на процесния имот действително се съдържат декларации по чл.21 от Наредба 11, но за процесната година 2010 година не е подадена такава декларация, но ще представим съответното удостоверение след изрична проверка.

Относно задължението да посочим начина за определяне размера на таксата битови отпадъци, в нотариалния акт с който фирмата  е придобила имота е посочена сумата от 614 110 евро, която е  с левова равностойност 1 197 190,14 лева, по курс 1,95лева, като по този начин е получена отчетната стойност. Тази отчетна стойност е записана в декларация вх.№1900 от 19.05.2010 година и съобразно промила който е определен с решение на Общински съвет 7,3, е определена таксата за битови отпадъци.

Представям първоначално подадената декларация от 2010 година по чл.17. В досието освен декларацията от 2011година, има от 2010година. Друга декларация по досието няма.

 

АДВОКАТ В.: Декларацията от 2010 година е подадена в срока след влизане в сила на ПУП за този имот. До тази дата този имот има статут на нива. За този имот не е променяно предназначението му от нива в имот за строителство, а единствено има одобрен и влязъл в сила ПУП. Липсва решение на комисията по чл.17 по Закона за опазване на земеделските земи за смяна статута, но предвид обстоятелството, че по смисъла на ЗУТ, че УПИ за който има влязъл в сила законен ПУП, сме подали декларация, като твърдим, че е имота е нива, затревен е и не се дължи такса битови отпадъци.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

Да се ИЗДАДАТ исканите две съдебни удостоверения на жалбоподателя, след представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер 5 лева за всяко от удостоверенията, по сметка на Административен съд гр.Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА  ответника най-късно до следващото съдебно заседание изрично да посочи подавана ли е от „Мегозор” ООД декларация по чл.21 ал.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране местните такси и данъци на услуги за недвижими имоти, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват цяла година.

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, който е въведен в момента в залата.

Снема самоличността на допуснатия свидетел, както следва:

Ст.К. Ст.- 45години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст. на въпроси на съда: В центъра на гр.Обзор ми е втория собствен офис за недвижими имоти, единия от управителите на „Мегозор” А.М. се обърна към мен да продавам имотите на дружеството. Тези имоти се намират в „Кавак дере”, в южната част на гр.Обзор. Намират се след южния плаж. Става въпрос за два имота, които се намират извън населеното място. В този район е наименован  „Кавак дере”, защото почват диви плажове, лозя, дерета., те са поземлени имоти. Площта на единия имот е 683 кв.м. и 2745кв.м. втория. Те са закупени през 2008 година и почти веднага ми ги предоставиха за продажба, но шанс за продажба няма тъй като цените паднаха. Те са ги закупили на висока цена и допълнително е бремето за данъци. Имотите са голо поле, към дерето. Няма сгради в имотите. В имот 217  няма сграда. Аз постоянно го показвам празен е. Четирите имота на фирмата са празни, затревени.

 

СЪДЪТ по кадастралната карта е отбелязано, че в имот  217 има някаква сграда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Може нещо да е съборено на времето и да не е премахнато от кадастъра, но сега няма нищо. От гр.Обзор имота се намира на 1,5 км.. На 150м е  най- близката част до морето, където има плаж, който е див. Път има съществуващ, който е открай време. Този път мисля, че даже го асфалтираха скоро преди 1-2години. Преди беше черен път за плажа. Към 2008-2009година пътя беше черен, със сигурност. Колата трябва да е по високичка за да мине. От както аз съм купил офиса 2006година досега контейнер в този район не съм виждал. Умишлено съм гледал за да видя, като съм водил клиенти те са ме питали, но няма. В района сгради, които да се ползват няма. Има комплекси, но те са към гр.Обзор и са далеко от имота. По план даже няма подход към този път. Пътят е този, който е предвиден от главния път Бургас-Варна, но не е изграден, ако се гледа официалния път по който трябва да се мине това е. Знам, че се прави нов проект от варненски архитект, но не знам кога ще се осъществи. Сметоизвозване към настоящия момент не се осъществява в този район.

 

АДВОКАКТ В.: Казвате, че проектирана улична регулация, но приложена на ли е място, а инфраструктура, водопровод и електричество има ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Няма приложена улична регулация. Няма вода, няма ток. Решихме да попитаме, ако решим да правим виза за проектиране как стои въпроса с водата, но ни казаха че ще има отказ за водата, защото тепърва трябва да се проектира и прекарва канализация.

 

АДВОКАТ В.: Колко пъти посещавате имота в годината?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Средно между 20-30 пъти в годината лично показвам имота. Това важи и за 2010 година. Тази бойка не включва посещенията от моите брокери. От служителите ми имота се посещава много повече.

 

АДВОКАТ В.: Имотите, които казахте в началото на изложението си като квадратура са другите два имота, а процесния 217 с каква площ е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Процесният също е от два имота, като единия е 854кв.м., а другия  3 962кв.м.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ В.: Моля да задължите ответника да представи доказателства - актове за общинска публична собственост за сметище или депо за обезвреждане и депониране на отпадъци, както и разрешение на директора на РИОСВ-Бургас за извършване на дейност за транспортиране и обезвреждане на такива отпадъци, скици на имотите или  технологична карта за извозване на отпадъците към 2010година, съответно доказателства за ангажиране на лица заети с изпълнение на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци и почистване на обществени терени, с оглед доказване на обстоятелството, че таксата битови отпадъци е начислена едновременно с трите нейни компонента за услуги, каквито реално не се предоставят за процесния имот.

Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Относно така направеното искане, в следващото съдебно заседание ще бъдат представени доказателства за съществуването  на депото, което е и собственост на община Несебър, като към настоящия момент Общината е оператор на депото. Ще представя доказателства за извършване и на сметоизвозване.

 

Съдът по доказателствата,

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за това, че община Несебър е извършвала разходи за предоставяне на услугите за които се събира такса битови отпадъци, включително за поддържане на депо и обезвреждане на битови отпадъци.

В случай, че в следващото съдебно заседание не бъдат ангажирани такива доказателства, събирането на доказателства ще бъде приключено и делото решено с оглед наличните такива.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2014година от 11.30 часа за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: