ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 01 юни 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 01 юни 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 423 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Съдът е сезиран с искова молба подадена от  ЕТ “ЕЛА-ПРИМ-Е.С.”, гр.Бургас, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, насочена против Община Приморско, разглеждана по реда на чл.203 и сл. от АПК, с предмет – контрол за законосъобразност на Заповед № 134/14.02.2006 год. и Заповед № 142/15.02.2006 год. на кмета на община Приморско, както и свързаните с тях фактически действия по премахването на стопанисван от ищеца търговски обект, представляващ магазин “Децфонд”, находящ се в гр.***, разглеждане на претенции за заплащане на наемна цена за обекта в периода 01.01.1998 год. – 18.02.2006 год., за заплащане на унищожена стока в резултат на премахването на търговския обект, за заплащане на унищожени лични вещи в резултат на премахването на търговския обект, за заплащане на пропуснати ползи в резултат на прекратен договор за съвместна дейност поради премахването на обекта и  за заплащане на пропуснати ползи в резултат на премахването на обекта.

         При доклад в съдебно заседание, проведено на 16.05.2011г., от изпратената административна преписка съдът е констатирал, че обжалваните два административни акта – Заповед № 134/14.02.2006г. и Заповед № 142/15.02.2006г. на кмета на община Приморско, са с посочен адресат лицето З. Б. Съобразил е и нормата на чл.204 от АПК, уреждаща допустимостта на иска досежно претендираните имуществени и неимуществени вреди, който иск е обвързан с надлежното оспорване на сочените два административни акта. На това основание исковата молба е оставена без движение, с указания ищецът да обоснове правния си интерес от оспорването на  Заповед № 134/14.02.2006г. и Заповед № 142/15.02.2006г. на кмета на община Приморско, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

         По делото е постъпило заявление вх. № 4437/25.05.2011г., видно от което, в обобщен вид се преповтарят фактическите основания, развити в подадената искова молба, обосноваващи основателността на исковите претенции. Пряко с указанията на съда е свързано само посочването, че в двете заповеди са налице множество неточности, непълноти, правописни и пунктуационни грешки, поради което трудно може да бъде определен смисълът и адресатът на тези административни актове. Посочва, че независимо, че в тях е посочен като адресат З.Б., те всъщност имат за цел да осуетят и възпрепятстват изпълнението на съдебно установеното право на приватизация при условията на § 17, ал.3 от ПЗР на ЗПСК, във вр. с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП (отм.). Счита, че процесните заповеди са издадени с цел да “узаконят” премахването на имота, предмет на приватизация и поради тази причина са адресирани до лицето З.Б., който няма и никога не е имал права върху процесния магазин. С тези доводи ищецът обосновава правния си интерес от обжалването на  Заповед № 134/14.02.2006г. и Заповед № 142/15.02.2006г. на кмета на община Приморско.

         Заявлението съдържа също така и искане за отвеждане на настоящия съдебен състав на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.     

Съдът, след като прецени съдържащите се в депозираното заявление доводи на ищеца, намира, че същият не обосновава успешно правния си интерес от воденото оспорване на Заповед № 134/14.02.2006г. и Заповед № 142/15.02.2006г. на кмета на община Приморско, с чиято отмяна свързва претендираните от него имуществени и неимуществени вреди.

Съгласно нормата на чл.147, ал.1 от АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи и законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. За конкретния случай, съдът съобрази обстоятелството, че процесната Заповед № 134/14.02.2006г. на кмета на община Приморско е издадена на основание чл.179, ал.2 от ЗУТ (отм.), като е разпоредено лицето З.Б. да премахне паянтова постройка, находяща се в УПИ VІІІ-377, кв.29 по плана на гр.Приморско. Заповедта е връчена и лично получена от нейния адресат. На следващия ден е издадена другата процесна Заповед № 142/15.02.2006г. на кмета на община Приморско, с която на основание чл.26, ал.4 от ЗАП (отм.) административният орган сам е оттеглил предходно издадената Заповед № 134/14.02.2006г.

При тези фактически данни, наведените от ищеца доводи в депозираното заявление по никакъв начин не обосновават правния му интерес от воденото оспорване на тези два административни акта. Не само, че същият не е техен адресат, за да се вмести в категорията на лицата по чл.147, ал.1 от АПК, но и всъщност заповедта, с която е разпоредено премахването на обекта, посочен в тях, от чието премахване претендира правото на обезщетение, е видно, че тя е оттеглена. Обстоятелството дали впоследствие този обект е премахнат по един или друг начин е без правно значение за настоящия процес, след като вредите се претендират именно въз основа на твърдяна незаконосъобразност на точно тези два административни акта. Наличието на правен интерес е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно и тя е необходима включително и когато воденото оспорване е такова с искане за прогласяване на нищожност на административния акт.

Съгласно нормата на чл.204 от АПК, наименована Допустимост на иска, иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. След като в случая съдът не констатира правен интерес у ищеца от воденото оспорване на административните актове, от чиято твърдяна незаконосъобразност претендира заплащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, следва да се приеме, че указанията на съда не са изпълнени и нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което същата следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Съдът намира за неоснователно искането за отвеждане от разглеждане на делото на настоящия съдебен състав, тъй като не констатира да са налице условията на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Фактите, с които ищецът обосновава това искане са свързани с постановен от съда съдебен акт – Определение № 361/24.02.2011г. по настоящото дело, както и дадените указания за обосноваване на правния интерес. Горният съдебен акт и указанията на съда ищецът счита за неправилни, откъдето черпи доводи за възможна заинтересованост на съдебния състав. Следва да се посочи, че естеството, характера и съдържанието на постановяваните в хода на процеса съдебни актове по движението му, както и указанията на съда, не само не се вместват в предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, но и са необходими с оглед обезпечаване на редовно воден и допустим съдебен процес. 

Поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на ЕТ “ЕЛА-ПРИМ-Е.С.”, гр.*** с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, насочена против Община Приморско, с предмет – контрол за законосъобразност на Заповед № 134/14.02.2006 год. и Заповед № 142/15.02.2006 год. на кмета на община Приморско, както и свързаните с тях фактически действия по премахването на стопанисван от ищеца търговски обект, представляващ магазин “Децфонд”, находящ се в гр.***, разглеждане на претенции за заплащане на наемна цена за обекта в периода 01.01.1998 год. – 18.02.2006 год., за заплащане на унищожена стока в резултат на премахването на търговския обект, за заплащане на унищожени лични вещи в резултат на премахването на търговския обект, за заплащане на пропуснати ползи в резултат на прекратен договор за съвместна дейност поради премахването на обекта и  за заплащане на пропуснати ползи в резултат на премахването на обекта.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 423/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        

                                                                          СЪДИЯ: