ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 21.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и първи април                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 423 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.Х.Н., нередовно призована, не се явява, не изпраща представител. Призовката е подписана от лицето Н. Н.. Идентичността на фамилиите на жалбоподателката и лицето, подписало призовката не дава основание да се приеме, че последното е от кръга лица, имащи право да получават призовки, съобразно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, тъй като липсата на информация относно качеството на лицето не дава възможност да бъде извършена и преценка относно редовността на призоваването, предвид предвидените в хипотезата на чл. 46 ГПК изключения, очертаващи определен кръг лица, които нямат право да получават призовки или подписаните от тези лица призовки не могат да бъдат приети като редовно оформени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Ректор на Бургаски свободен университет, редовно призован, се явява юрисконсулт М.И.., редовно упълномощена. Представя документи, удостоверяващи качеството на лицето, предоставило пълномощия.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид нередовното призоваване на жалбоподателката. Същата следва да бъде призована за следващо съдебно заседание, като се укаже на връчителя на призовки да оформи същата съобразно изискванията на чл. 46 от ГПК, като се посочи изрично качеството на лицето, което получава призовката, когато същото е различно от жалбоподателя.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 09.06.2010 година от 11:30 часа, за която дата ответникът е редовно уведомен.

Да се призове жалбоподателката.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: