О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 360

 

Град Бургас, 16.02.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на шестнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 422 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Делото е образувано по искова молба на О.Е. срещу ГДИН, Министерство на правосъдието, за присъждане на обезщетение в размер на 40 000 лв. за претърпени неимуществени вреди по време на престоя му в затворническо общежитие „Спартак – Строител“ и в корпуса на Бургаския затвор в периода от 09.2015г. до 10.2016г. поради липса на тоалетна в помещенията.

При извършената служебна проверка за допустимост на производството съдът намира исковата молба за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.7 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Съдът изиска извършването на справка относно страните и предмета по адм. дело № 3467/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. Видно от представената справка изх. № 422/15.02.2018г., адм. дело № 3467/2017г. по описа на съда е образувано на 20.12.2017г. по искова молба на О.Е. срещу ГДИН, Министерство на правосъдието, за присъждане на обезщетение в размер на 40 000 лв. за претърпени неимуществени вреди за това, че поради действие и бездействие на МП е липсвала тоалетна в килията на затворническо общежитие „Спартак – Строител“ и в корпуса на Бургаския затвор в периода от 09.2015г. до 10.2016г.

Съдът установи, че по описа на Административен съд-гр.Бургас са образувани две дела, по които страните и предмета са идентични. Налице са предпоставките на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание. Предвид датата на образуване на производствата, адм. дело № 3467/2017г. предхожда във времето адм. дело № 422/2018г., по-късно образуваното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.Е. срещу ГДИН, Министерство на правосъдието, за присъждане на обезщетение в размер на 40 000 лв. за претърпени неимуществени вреди по време на престоя му в затворническо общежитие „Спартак – Строител“ и в корпуса на Бургаския затвор в периода от 09.2015г. до 10.2016г. поради липса на тоалетна в помещенията.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 422 по описа за 2018г. на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

           

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: