ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 422 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Г., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощена с днес представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Р.Д.Г. против Ревизионен акт № 22/02.12.2015 г., издаден от Р.Г.И. – началник отдел „Контрол и принудително събиране“ и Г.П.Я. – главен експерт, и двамата органи по приходите в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, потвърден с Решение № 141/19.01.2016 г. на кмета на община Бургас, с който са установени публични общински вземания дължими от Р.Д.Г. за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г., в общ размер на  2 937,53 лева, от които 2182,40 лева главница и лихва за забава в размер общо на 755,13 лева, с искане за отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам възражения по доклада.

Оспорвам издадения административен акт по мотиви, изложени в жалбата, както по основание, така и по размер.

Поддържам доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по въпроси, които съм формулирала в нарочна молба, като считам, че същата има отношение за изясняване на спорните моменти.

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Оспорвам жалбата.

По направените доказателствени искания не се противопоставям.

Имам въпрос-уточнение – следва ли да представям доказателства дали процесните услуги са извършвани през годините около имота, дотолкова, доколкото този въпрос не е повдиган до сега. Следва ли да представям доказателства или да се приеме, че не се оспорва този факт?

АДВОКАТ Д.: Предоставям на съда по отношение на установяване на този факт.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставените въпроси в днес представената от адвокат Д. молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 350 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок, считано от днес, за което да се представи вносния документ по делото.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза С.А..

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът УКАЗВА на ответника на основание чл.170, ал.1 от АПК във връзка § 2 от ДР на ДОПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, като, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание за оспорване на установените задължения за ТБО по основание и размер, УКАЗВА на ответника, че на него лежи тежестта в процеса да ангажира и доказателства за реалното предоставяне на услугите за такса битови отпадъци за релевантните в случая периоди.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени по чл.137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне на вносния документ по делото за определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: