ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 422 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Г., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото в изпълнение указание на съда от предходно съдебно писмени документи от юрисконсулт М. заседание по опис, съдържащ се в придружително писмо вх. №6377/20.06.2016 г., находящо се на л.186 от делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 52 години, българска гражданка, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде обективно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение , което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Аз имам два въпроса. Първият е във връзка с отговора на въпрос № 1 от експертизата, по-скоро уточнение дали правилно съм  разбрала, при определяне на данъчната оценка, която служи за данъчна основа, ревизиращият орган е приел, че само един обект от тези, находящи се в недвижимия имот, е нежилищен, а именно става въпрос за търговски обект – кафене с РЗП 16,86 кв. м., като за останалата част от обектите в същия недвижим имот е приел и приложил съответно критерии – коефициент, като за жилищен имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е точно така.

АДВОКАТ Д.: По отношение на такса битови отпадъци за кои обекти от спорния имот ревизиращият орган е приел, че са жилищни, съответно нежилищни и съответно търговски обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Понеже в таблицата, която съм поместила в заключението, обектите са  с цифрово означение, обекти с № 2, 3 и 4 са обложени като нежилищни имоти, а обекти под № 5 и № 6 –като жилищни имоти (л. 5 от заключението, таблицата).

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допусната по делото съдебно-счетоводна експертиза, при възнаграждение в размер на  350 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

ПРИЕМА представените от ответника писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата ни съобразно изложените в нея възражения, като Ви моля да приложите варианта от експертизата, посочен в отговора на въпрос № 4, тоест твърдим, че всички имоти, с изключение на търговския обект „Кафе”, се ползват за жилищни нужди и съответно с изключение на този търговски обект считаме, че за всички имоти следва да бъдат определен задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци като за жилищни имоти.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Претендирам и разноски съобразно представените по делото доказателства, в размер на адвокатски хонорар 435 лева и 350 лева, направени разноски по делото за експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите ревизионния акт като законосъобразен.

По същество моля да ми бъде предоставен срок да представя на писмени бележки.

Също така моля в полза на община Бургас да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: