ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 422 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Т.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат А. и адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към изясняване на фактическата обстановка.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам подадената искова молба ведно с направените към нея уточнения и искаме да кажем, че претендираните претърпени от доверителя ни неимуществени вреди се изразяват в унижение на човешкото му достойнство и те са се отразили на неговото физическо и психическо здраве, вследствие нечовешките и унизителни условия на живот, при които е поставен в Затвора Бургас.

Поддържам направените уточнения.

Поддържам представеното становище, както и последната ни молба с уточнението на исканите от нас свидетели, които да бъдат допуснати до разпит, чрез призоваване в Затвора Бургас.

АДВОКАТ Р.: Няма какво да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам изцяло и по основание и по размер предявената искова молба.

Моля да приемете доказателствата, които съм приложил с писмения отговор.

По направеното уточнение на исковата молба, което току що ми беше връчено, оставям на Вашата преценка, но искам да направя следния коментар, че лицата, които са посочени като свидетели Г.А.Д. и П.М.П. също са ищци по дела по чл. 1 от ЗОДОВ, така че се превърна в една трайна практика конституирането на ищци и на свидетели помежду си. За тези хора и за тази адвокатска кантора това се превърна в практика, което буди съмнение по отношение на фактите, които ще излагат и все пак оставям преценката на съда.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам, че исковата молба е процесуално допустима и следва да бъде разгледана в настоящото производство.

Досежно доказателствените искания, считам че следва да се редуцира броят на свидетелите и следва същите да са били в една килия с ищеца, за да могат да бъда допуснати.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, това че посочените от нас свидетели са завели също дела по чл.1 от ЗОДОВ не е пречка за разпитването им в съдебно заседание, поне законът не поставя такива изисквания, още повече, че същите са в една килия с доверителя ни, специално за това дело говорим и очевидно от последната молба броят им е редуциран до двама.

Условията в затвора са известни на цяла Европа благодарение на доклада на Европейската комисия, така че не може да се говори за никаква пристрастност от страна на свидетелите.

 

АДВОКАТ Р.: А и няма какви други свидетели да призовем, освен тези, които са в една килия с ищеца. Няма как да призовем надзирателите за свидетели.

 

СЪДЪТ, с оглед направените изявления и изясняване обстоятелствата по делото на основание чл.145, ал.1 и чл. 146 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото.

Производството е образувано по искова молба на Р.Т.К.,***, с която се претендира обезщетение в общ размер на 37 950 лева за претърпени неимуществени вреди през периода 17.06.2014г.-26.02.2015г. Като причини да се претендира сумата са посочени лошите битови условия в затвора, недостатъчна площ на спалните помещения, лошо осветление, недостатъчен приток на чист въздух, сушене на дрехите в помещението, липса на санитарен възел и достъп до течаща вода, липса на дезинфекция, ниско калорична храна, която е в разрез със санитарно-хигиенните изисквания, за което иска да бъде обезщетен със сумата от 25 300 лева

На второ място се сочи, че медицинското обслужване е в нарушение на чл. 128 и сл. от ЗИНЗС, като е осигурено само веднъж седмично ползването на услугите на фелдшер, а не лекар и то по предварителна заявка или записване. Липсата на компетентен медицински персонал и непровеждането на адекватни за заболяването му лечения са довели до хроничен бронхит, както и поради липсата на навременно медицинско обслужване е получил хипертонична криза и е бил откаран в спешно отделение на „МБАЛ Бургас”, където са му поставени системи. За неизпълнение изискванията на чл. 150 и чл. 151, ал. 1 и чл. 128 от ЗИНЗС се претендира обезщетение в размер на 12 650 лева.

Сумите се претендират ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.

От ответника е постъпил писмен отговор с приложени към него доказателства, в който се оспорва иска като недоказан и неоснователен както по основание, така и по размер.

По делото е постъпило и становище по отговора на исковата молба с приложено към него Публично изявление относно България, както и статия от вестник „Капитал”.

 

На основание чл. 146, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК съдът указва на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди.

 

На основание чл. 146, ал. 3 от ГПК съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадени указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, нямаме възражения по доклада на съда.

Поддържаме направените доказателствени искания в следния смисъл: поддържаме искането си извършване на медицинска експертиза, като в тази връзка моля да задължите ответника да представи здравния картон на ищеца в цялост, защото по негови сведения той не е представен в цялост. Медицинското лице да бъде специалист по белодробни заболявания, като въпросите са:

-         Кога е получил заболяванията ищецът?

-         Какви са причините за тези заболявания?

-         Навременно и адекватно ли е лечението, което е провеждано и по-специално провеждано ли е такова в Затвора  Бургас и отговаря ли то на медицинските изисквания?

-         Допринесли ли са условията в Затвора Бургас за получаване на заболяванията на ищеца?,

като молим да ни бъде предоставена възможност допълнително ако допуснете експертизата, да представим този диск, който е направен при провеждане на изследванията на ищеца и се държи от него. Ако намерите за необходимо, може същият да бъде изискан от затвора, защото те го имат също или вещото лице на място да се запознае с него.

Също така, вещото лице да направи и оглед на място и да се запознае с цялата медицинска документация, да направи личен преглед на ищеца, включително и да се запознае с диска с история на заболяването, който е наличен в администрацията на Затвора Бургас. В тази връзка вещото лице да посочи и причинно-следствената връзка между престоя на ищеца и полученото заболяване, както и хода на развитие на това заболяване.

Моля да определите по-дълъг срок за внасяне на депозита, защото нямаме лесен контакт с ищеца.

Оттегляме искането за прилагането на цялото затворническо досие.

Във връзка с дневника на здравните инспектори, държим същият да се приложи. Ако няма такъв, ответникът изрично да заяви има или няма такъв. Също така, моля да задължите ответника да представи Програмата по § 11 от ЗИНЗС и съответно поддържаме искането си за разпита на двама свидетели, посочени в последната нарочна молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, нямам възражения по направения доклад.

От своя страна няма да правя нови доказателствени искания.

По отношение на направеното в днешно съдебно заседание искане за назначаване на медицинска експертиза, възразявам, тъй като считам, че представената документация е достатъчна за разкриване на обективната истина.

По отношение на Програмата по § 11 от ЗИНЗС, същата е общодостъпен документ в сайта на Министерски съвет и е свалена, извадена от мен и съм я изпратил на процесуалните представители на  ищеца по електронен път, така че могат и те да я представят.

Искам да направя възражение, за прекомерност на адвокатското възнаграждение и Ви моля с постановяването на крайния съдебен акт да съобразите правната сложност на настоящия процес и да съобразите факта, че няма реално доказателство, което да доказва, че са направени тези разходи и че тази сума е платена в действителност.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам че доказването на предмета на спора, а именно неблагоприятната промяна в здравословния, физически и невропсихичен статус изисква събирането на относими доказателства, основаващи се на специални знания, а именно съдебно-медицинска експертиза, но считам, че вещите лица не са вездесъщи и те следва да отговорят на въпросите каква е обичайната медицинска практика при лечението на заболяванията на ищеца, а не дали е проведено адекватно лечение. Считам че те на този въпрос не могат да отговорят. Би следвало да отговорят на въпроса: Какъв е генезисът на заболяването и налице ли е причинно-следствена връзка между евентуално вредоносния резултат и конкретно бездействие.

Досежно другите искания, считам че ако ги допуснете, по-добре да изискате доказателства как се изпълнява Програмата по §11 от ЗИНЗС, а не самата програма за този период, за който е формулиран искът.

 

ИЩЕЦЪТ К.: Аз никога не съм бил пушач. На 64 години съм. Бях спортист преди години. В моето семейство не се е пушило и в един момент попаднах в стая с 20 пушачи. През зимата прозорците не се отварят и не се проветрява, въздух няма вътре. От м. декември до м. февруари се записах за лекар, постоянно бях с температура, лекуваха ме с 6 вида антибиотици, докато ме изкараха на външен лекар и се установи, че имам хроничен бронхит. Аз никога не съм боледувал. Мога да донеса външния картон. Никога не съм постъпвал в болница с никакви оплаквания, а и до ден днешен кашлям и никакво лечение, нищо не се дава за това. А когато се запишеш за преглед има записани пет етажа и не ти идва ред. Не всичко е отразено в този картон. Викана е пет пъти Бърза помощ, вдигах кръвно от този въздух. Няма въздух. Другите са свикнали, а аз просто не бях свикнал.

За условията бях свидетел по едно друго дело, на което се подиграха от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” с по 1,50 лева на ден, а в момента е заверено и прозорчето на вратата, през което единствено идва светлина. С извинение се пикае в коридора и миризмата е отвратителна, така че не може да се говори, че няма нарушение на никакви права и достойнство. Пожелавам на представителя на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” една нощ да прекара при нас при тези условия, ще му се измени коренно представата за затвора. Все пак аз не съм убил човек, не съм изнасилил дете, не продавам наркотици и ако съм в затвора да ме превъзпитат, то те ме учат как да крада. В една килия сме с осъдени на доживотен затвор, с осъдени за убийства, с изнасилвачи. В 10 часа се спира тока, няма тоалетна, аз имам проблеми с простата, представете си какво е моето неудобство да ставам вечерно време по 10 пъти и да пикая в кофата при 20 човека.

АДВОКАТ А.: Искам само да заявя по повод направеното възражение за адвокатския хонорар, че същият е определен към минимума в нашата тарифа и е само за един адвокат, не е за двама. Независимо, че се явяваме двама адвокати, хонорарът е за един.

 

АДВОКАТ Р.: Той се формира на база паричен размер на  претендираното обезщетение.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с писмения отговор писмени доказателства – становище от ИСДВР И.Л., извадка от седмични менюта на лишените от свобода, медицинска справка за ищеца и копие от здравния му картон, както и доказателствата, представени със становище по отговора на исковата молба, а именно Публично изявление относно България.

ПРИЕМА за сведение статията от вестник „Капитал”.

ДОПУСКА при условията на призоваване за следващо съдебно заседание исканите двама свидетели, а именно Г.А.Д. и П.М.П., които да бъдат призовани в Затвора Бургас.

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза, като в закрито заседание ще бъдат определени въпросите към вещото лице, което следва да изготви експертизата, както и депозитът, който следва да бъде заплатен.

УКАЗВА на ответника, че в 24-дневен срок от днешно съдебно заседание следва да представи копие от цялата налична при него медицинска документация относно ищеца Р.Т.К., включително и извършените записвания за медицински прегледи, когато се е нуждаел от такива.

УКАЗВА на ответника, че в случай, че при него няма такава друга документация, освен наличната по делото, следва изрично да бъде посочено това.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 24-дневен срок от днешно съдебно заседание да посочи изрично налице ли е за процесния период воден дневник, в който да са давани предписания  съобразно изискванията на чл. 150 от ЗИНЗС, като в случай, че такъв е наличен, следва да се представи копие от него, касаещо процесния период.

По отношение на искането за представяне на Програмата по § 11 от ЗИНЗС, съдът счита същото за неоснователно, доколкото съобразно изявлението на процесуалния представител на ответника програмата е публикувана в сайта на Министерски съвет и до нея има свободен достъп.

 

АДВОКАТ А.: В такъв случай нека ответникът да бъде задължен да представи доказателства за начина, по който се изпълнява тази програма.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам по така направеното искане, само искам да внеса едно уточнение, че от миналата седмица на сайта на Министерството на правосъдието е публикувана широка и обширна информация относно започналия мащабен ремонт на затворническо общежитие в с. Дебелт, като в срок от 180 дни следва да приключи строителството му и до края на годината да приеме 400 лишени от свобода. Това е пряк отговор на въпроса на защитата на ищеца какво се прави по Програмата по § 11 от ЗИНЗС. Приключваме до края на годината ремонта, изнасяме 400 лишени от свобода.  Това се прави към настоящия момент по тази програма. По този начин лишените от свобода в Затвора Бургас ще бъдат редуцирани с 50 % - от 800 ще останат 400.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Мисля че е редно да се изиска една справка как се изпълнява Програмата по § 11 от ЗИНЗС за периода на иска.

 

АДВОКАТ Р.: Периодът, за който претендираме обезщетение е преди тази дата и тогава няма, поне така разбирам, не е налице някакво започнало изпълнение на програмата. Изпълнението е започнало едва сега. Нашият период е предходен. Освен това, програмата е от 2010 г., а шест месеца след влизане на  ЗИНЗС в сила следва да бъде започнато изпълнението и́. Сега е 2015 г. и доколкото разбирам едва сега започва някакво изпълняване на тази програма. Това искане е във връзка с предявяване на обезщетение за бездействие на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

 

ИЩЕЦЪТ К.: Знаете ли как се направи следственият арест? Всичко се изкърти от Дебелт и се премести в следствения арест, за да покажат, че нещо се прави в Затвора Бургас. Може да проверите затворници са ходели там да къртят осветителни тела, за да може да стане по-бързо ремонтът, а Дебелт е трябвало да стане преди години, а не да се пъхаме по 20 човека в килия.

 

СЪДЪТ задължава ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи информация относно изпълнението на Програмата по § 11 от ЗИНЗС, като това следва да касае периода от момента на приемането на програмата до настоящия момент.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания към настоящия момент.

 

СЪДЪТ с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2015 г. от 9:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да призове ищецът и свидетелите в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:52 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: