ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети февруари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 422 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Мегозор” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника Началник на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър-редовно уведомен, се явява юк. В. – представя пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице с вх.№ 1308/09.02.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба-становище от процесуалния представител  на жалбоподателя с вх. № 1676/18.02.2015г., с която моли да бъде даден ход на делото и да се приеме заключението на вещото лице. Поставя допълнителен въпрос към вещото лице. Сочи, че няма доказателствени искания и желае да бъдат присъдени деловодните разноски в полза на жалбоподателя. Изразява становище по съществото на спора. Представя списък за разноски и писмени бележки.

 

Юк. В.:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. В.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

 С.В.А. - **години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Отговора ми на допълнителния въпрос от процесуалния представител на жалбоподателя е: За 2009 г.  изчислената ТБО не включва компонентите на сметосъбиране и сметоизвозване, като за останалите години са включени. Аз съм изчислила дължимата такса по компоненти.

 

Юк. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приема заключението. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно   възнаграждение в размер на  300,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 300,00 лева на 18.02.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. В.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Процесният акт за установяване на задължение по декларация за начисляване на  такса „Битови отпадъци” е законосъобразен и правилен, като сумите посочени в него за периода 2008-2010 година вкл. са правилно определени и дължими към датата на постановяване на акта, което се потвърждава и от представената и приета съдебно-счетоводна експертиза.

Моля в определен от съда срок да ми бъде дадена възможност за представяне на подробни писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА на страните, че им предоставя петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: