Р Е Ш Е Н И Е  1478

 

Град Бургас, 10.08.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на дванадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                    2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 422 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ем джи тотал” ООД, ЕИК ***, против решение № 199/27.01.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4535 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 34318-О-0005164 А/2011г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – град Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.179 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено в нарушение на закона. Счита, че извършеното нарушение е маловажно. Твърди, че не е осъществявал търговска дейност през процесния период, както и че въпреки това е подал нулева справка-декларация за периода веднага след като е получил покана за това от ТД на НАП – гр.Бургас. Моли съдът да отмени оспореното решение и да реши спора по същество, като отмени наказателно постановление № 34318-О-0005164 А/2011г. В съдебно заседание, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касация - директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Намира решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и пледира то да бъде оставено в сила.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 0005164/06.06.2011г., съставен от инспектор по приходите в дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас на „Ем джи тотал” ООД за това, че в качеството си на задължено лице не е подало справка – декларация по ЗДДС за данъчен период месец март 2011г. в срока по чл.125, ал.5 от ЗДДС до 14-то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася – до 14.04.2011г.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че „Ем джи тотал” ООД е извършило нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, за което правилно е било санкционирано на основание чл.179 от ЗДДС. Отхвърлил е като неоснователни възраженията на дружеството за маловажност на извършеното нарушение и за прекомерност на размера на наложената му имуществена санкция.

Така постановеното решение е правилно. Макар с оскъдни мотиви, районният съд правилно е възприел фактическата обстановка, така както е описана в АУАН и в наказателното постановление, считайки, че тя се подкрепя и от останалия доказателствен материал, събран по делото.

По делото няма спор по фактите и следва да се приеме, че в ТД на НАП-гр.Бургас не е била подадена справка–декларация по ЗДДС за данъчния период м.03.2011г. от данъчния субект „Ем джи тотал”ООД в законоустановения срок – до 14.04.2011г. Декларацията е подадена с вх. № 0200-1452403 в деня на съставяне на акта за установяване на административно нарушение – 6.06.2011год., след като лицето е получило на 3.06.2011г. покана  за явяване в ТД на НАП – гр.Бургас за съставяне на АУАН и за подаването й. Нормата на чл.125, ал.1 от ЗДДС предвижда задължение за регистрираното лице за всеки данъчен период да подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124, с изключение на случаите по чл.157, като съгласно ал.5 и ал.6  “Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят”.  След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС на 17.05.2005г., то е било длъжно да подава изискуемите декларации ежемесечно и в сроковете по ал.5 на същия текст – в случая до 14.04.2011г., без значение дали е осъществявало дейност или не, което не е сторено от касатора. За неизпълнение на това задължение от страна на регистрирани по ЗДДС юридически лица, в чл.179 от ЗДДС е предвидено налагане на имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. Със своето бездействие задълженото лице не е изпълнило законоустановеното задължение, поради което изводите на районния съд за съставомерност на извършеното нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС и за точното прилагане на санкционна норма на чл.179 от ЗДДС спрямо „Ем джи тотал” ООД от страна на административнонаказващия орган са правилни.

За да се приеме, че е осъществен състава на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност, в каквато насока е депозираното пред районния съд становище. Необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е  лицето да е надлежно регистрирано и да не е заличено към момента на отчетния период. Още повече, че съгласно чл.125, ал.4 от ЗДСС справка-декларация по 125, ал.1 от ЗДДС се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

Ирелевантни за съставомерността на извършеното деяние са възраженията на касатора, че не е получил на 22.02.2011г. покана за подаване на справка-декларация по ЗДДС за предходен данъчен период  - месец януари 2011г. С процесното наказателно постановление „Ем джи тотал” ООД е санкционирано за това, че не е изпълнило своето задължение по чл.125, ал.1 от ЗДДС в срока по чл.125, ал.5 от ЗДДС за данъчния период месец март 2011г.

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което съдът намира изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. Анализът на разпоредбите на чл.125 от ЗДДС и на чл.179 от същия закон налага извода, че в разглеждания случай административното нарушение е формално, на простото извършване и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат да обосноват маловажност на случая. По делото няма данни и за смекчаващи обстоятелства, които да обусловят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид.

Подаването на справката – декларация по ЗДДС за месец март 2011г. към датата на съставяне на АУАН не може да обуслови квалифицирането на административното нарушение като маловажно, но е взето предвид като смекчаващо обстоятелство по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН, обусловило налагането на имуществената санкция, в предвидения в чл.179 от ЗДДС минимум.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което същото, като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 199/27.01.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4535 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./