ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 21.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и първи април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.

Прокурор:    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 422 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За МОЛИТЕЛКАТА В.И.Д., редовно уведомена, се явява адв.З.М., с представено по делото пълномощно.

За кмета на Община Бургас, редовно уведомен,  се явява юрисконсулт Г.П., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

 

Адв.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт П.: Считам, че не следва да бъде даден ход на делото, тъй като предпоставката да се иска спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение на индивидуален административен акт по чл.166 от АПК е да е налице редовно оспорване. Така, както е посочено в писмото, с което е изпратена преписката считам, че няма такова, тъй като жалбата не е подписана от В.Д., поради което считам, че не следва да се дава ход на делото.

Адв.: Редовно съм упълномощена и твърдя, че моята доверителка поддържа жалбата, която е подписана от брат й, чиято представителна власт удостоверявам с пълномощно.

Юрисконсулт П.: Въпреки това считам, че не е налице редовно упълномощаване по реда на ГПК.

Адв.: Заявявам, че жалбоподателката поддържа жалбата и съм имала личен контакт с нея. От друга страна  считам, че разпореждането за принудително предварително изпълнение не отговаря на изискванията на АПК.

 

След като изслуша становищата на страните и съобрази представените по делото доказателства, съдът намира, че не е налице пречка да се даде ход на делото.

От съдържанието на представеното по делото пълномощно е видно, че Д. е упълномощила П.И.К. да я представлява и подписва всякакви документи, щом прецени, че това е нужно за защита на интересите й.

Изискването на чл.32 от ГПК не изключва възможността сезиращата жалба да бъде подписана от лице, извън посочените в т.1 до т.5.

Поради това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искането за спиране предварителното изпълнение на заповед № 653/18.03.2009. и го докладва.

 

         Предоставя възможност на страните да изразят становище и да направят доказателствени искания.

        

Адв.: Поддържам молбата за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта на кмета на Община Бургас. Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт П.: Оспорвам искането. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адв.: Моля да спрете допуснато предварително изпълнение. На жалбоподателката ще бъде нанесена значителна вреда, тъй като вещите й бъдат изхвърлени на улицата. Към настоящия момент тя не е в България и няма други близки, които да организират изнасянето на вещите й.

Моля да вземете предвид факта, че жената е изправена в крайна необходимост да спаси сина си, който е наркоман и се лекува в комуна в Испания. Тя не е отишла на почивка там. Има доказателство, че той е пациент на наркокомуна. Има социален доклад приложен по делото. Заминал е там, когато е бил непълнолетен.

Юрисконсулт П.: Моля да оставите без уважение искането. Колежката заявява нещо в противоречие с току-що представеното пълномощно. Видно от съдържанието му, тя е била в страната на

02.04.2009г. Жалбоподателката има близки, които да организират изнасяне на вещите и не се доказва колко трудно поправима вреда ще й се нанесе. Няма доказателства по делото, че на самия оспорващ ще бъде нанесена вреда.

Оспорвам обстоятелството, че е заминала за Испания, за да спаси сина си. Съгласно практиката на ВАС са необходими доказателства за причиняване на значителна и трудно поправима вреда на оспорващия. Синът на жалбоподателката е пълнолетен. Те не живеят в България от пет години.

Има социален доклад за нейното положение. Това е просто една жена, която работи в чужбина. Апартаментът е общински, не виждам как ще й бъде нанесена вреда. Това е общински апартамент, тя е наемател и се прекратяват наемните отношения. Нейното правоотношение се прекратява, поради обстоятелството, че тя не отговаря изцяло на изискванията. Има и друга причина за това прекратяване. Тя има къде да отиде да живее и да си изнесе вещите.

 

След като изслуша становището на страните и се съобрази с представените по делото доказателства, относими към искането, Бургаският административен съд намира, за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК „При всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато  с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причина на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.

С разпоредбата на чл.46, ал.5 от ЗОС е допуснато предварително изпълнение на заповедта за прекратяване на наемните правоотношения, което е изключение от общото правило за суспенсивния ефект на жалбата. Изпълнението на оспорения акт може да бъде спряно от съда тогава, когато съществуват данни, от които да се направи обосновано предположение, че то ще доведе до значителни и трудно поправими вреди, като тежестта за доказване на релевантните факти се носи от жалбоподателя.

Представените от молителката писмени доказателства не дават основание да се приеме, че тя би претърпяла значителна или трудно поправима вреда. Обстоятелството, че пребивава продължително време в Испания се опровергава от приложеното по делото пълномощно, от което е видно че на 02.04.2009г. същата е била в страната.

При това положение настоящият съдебен състав намира, че не са установени фактите, съставляващи материалноправни предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, поради което молбата се явява неоснователна.

         Предвид горното  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на предварително изпълнение на заповед № 653/18.03.2009г. издадена от кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по искането за спиране на предварително изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: