ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 421 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Транскомерс-АСС“ ЕООД, редовно призован,се явява лично управителят и с адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Транскомерс-АСС“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000217001372-091-001/01.11.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 27/25.01.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

адв. Н.: Поддържам жалбата във вида, в който същата е предявена, включително и доводите по начина, по който са развити същите. Имаме доказателствено искане, а именно по делото да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза или съдебно-икономическа експертиза, вещото лице която след като се запознае с всички представени по делото доказателства и направи справка в счетоводството на дружеството да отговори на следните въпроси: 

1.     Своевременно ли са осчетоводени всички първични счетоводни документи по спорните доставки?

2.      Налице ли е кореспонденция межди закупените по процесните доставки горива, смазочни материали, акумулатори и гуми съпоставени с представените справки за зареждане на автомобили и изминати км по дати, включително и съобразно представената в хода на ревизията обща справка за доставка на горива по месечно, доставени от различни доставчици?

3.     Осчетоводени ли са своевременно всички спорни доставки в счетоводството на дружеството-жалбоподател? Своевременно ли е извършено това осчетоводяване, като експертизата следва да посочи и конкретните сметки, по които са осчетоводени, респективно отнесени отделните счетоводни операции по тези спорни доставки?

4.      Налице ли е кореспонденция между доставените горива, смазочни материали, гуми и акумулатори с изразходваните такива за процесните данъчни периоди, като се вземат предвид и представените справки за изминати км от автомобилите в автомобилния парк на дружеството-жалбоподател?

Считам, че с отговорите на така поставените въпроси би следвало да даде яснота експертизата.  Други доказателствени искания нямаме на този етап.

 

юк. М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражение относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.  Представям доказателства за ЕП на органите по приходите, издали ЗВР, РД и РА.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, а при необходимост и на други места да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Н. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 500,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице  Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: