Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 552               29  март 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 421 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница Бургас, против решение № 64/11.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5986/2016 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 912/2016 от 05.10.2016г., издадено от началника на Митница-Бургас, с което за осемнадесет нарушения на чл.108а, ал.14 от Правилника за прилагане закона за акцизите и данъчните складове /ППЗАДС /на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на „Петролмаг” ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр.Айтос,  ул.”Цар Освободител” ***, представлявано от Л.Д.М.  са наложени имуществени санкциии за всяко едно от нарушенията, всяка в  размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението е необосновано и неправилно, поради нарушение на материалния закон. Моли да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба - „Петролмаг” ООД, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Моли да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Бургас да бъде отменено като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение 64/11.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5986/2016 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № 912/2016 от 05.10.2016г., издадено от началника на Митница-Бургас, с което за осемнадесет нарушения на чл.108а, ал.14 от Правилника за прилагане закона за акцизите и данъчните складове /ППЗАДС /на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на „Петролмаг” ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” ***, представлявано от Л.Д.М. са наложени осемнадесет имуществени санкциии за всяко едно от нарушенията, всяка в  размер на 500.00 /петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е обосновал извод, че деянията, описани в АУАН и в НП не са съставомерни, поради което незаконосъобразно е ангажирана отговорността на „Петролмаг” ООД.

Основното възражение на касатора е, че лицата, които са собственици или ползватели на транспортни средства, на които е инсталирана глобална система за позициониране /GPS/, са длъжни да предоставят на митническите органи данни в реално време като е ирелевантен видът на превозвания продукт - дали е маркирано или немаркирано гориво.

Санкциите са наложени на „Петролмаг” ООД за това, че в качеството си на собственик на  автоцистерна с рег.№ А0563КМ за периода 17.01.2016г.-19.03.2016г. в 18 на брой отделни случаи на доставки на немаркиран газьол, не е осигурило непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към Агенция „Митници” за предаване на данни в реално време, в нарушение на изискването на чл.108а, ал. 14 ППЗАДС. На дружеството е съставен АУАН № 634/6.04.2016г, в който са установени 18 отделни нарушения, квалифицирани по чл.108а, ал.14 ППЗАДС. Въз основа на акта е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление, с което на  „Петролмаг” ООД са наложени  осемнадесет имуществени санкции на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС, всяка в размер на  500.00 лева.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че с бездействието си да осъществи непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към Агенция „Митници” за предаване на данни в реално време, „Петролмаг” ООД не е осъществил състава на чл.108а, ал.14 от ППЗАДС във всеки от  описаните в АУАН и в НП осемнадесет  случаи на доставки, тъй като за него не е възникнало задължение за това. Същото е установено за лицата, собственици или ползватели на транспортните средства по ал. 1 и съдовете за транспортиране по ал. 6, но само по отношение на превозваните маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона и това следва от разпоредбата на чл.108а, ал.1 ППЗАДС. В същата е установен специален режим на транспортиране - с транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране /GPS/, но единствено по отношение на изрично посочените в нея продукти, сред които не е продуктът, транспортиран от „Петролмаг” ООД. Следователно за дружеството не възникнало задължение за транспортиране по реда на чл.108а, ал.1 ППЗАДС, а още по-малко задължение в качеството му на собственик на автоцистерната, да осигури непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към Агенция „Митници” за предаване на данни в реално време.

Неоснователно е позоваването от касатора на разпоредбата на 108а, ал.13 ППЗАДС, тъй като в нея не е регламентирано задължение за собственика на транспортните средства по ал. 1, а за доставчика на GPS услугите, който е лицето, задължено, съгласно текста на цитираната норма, да предава към информационната система на Агенция „Митници“ данните по ал. 12 независимо от продуктите, които се превозват със съдовете за транспортиране, както и да предостави на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение.

С оглед изложеното, оспореното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

 Воден от горното и на основание чл.221 ал.2 АПК Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 64/11.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5986/2016 година по описа на Районен съд -Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:1. 

                                                                           

                                                                    2.