ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  двадесети  април                                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 421 по описа за 2016 година

На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Р.Г. – редовно и своевременно призован не се явява, изпраща за представител адв.Д с представено пълномощно  по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на Община Бургас и Директор на дирекция МПДТР, редовно и своевременно призовани, сявява се ю.к.М.  и за двамата.

         Ю.к.М.-Моля да бъде конституиран  като ответник по делото Кмета на Община Бургас, който не призован за дн.с.з.Моля, да се счита за призован, тъй като аз представям  пълномощно от него.Аз съм получил призовката.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че неправилно по делото  е конституиран  като ответен  орагн Директора на  дирекция МПДТРна  Община Бургас  намира,  че същия следва да бъде заличен като ответник в настоящето  производство,  а доколкото  липсва възражение за несвоевременно  призоваване на  Кмета на Община Бураг  и надлежното упълномощаване на процесуалния  представител за днешното съдебно заседание  от този орган, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА Директора на дирекция МПДТР при Община Бургас като ответна страна в настоящето производство  по административно  дело 421 /2016 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

КОНСТИТУИРА  като ответник  по същото административно  дело  Кмета на Община Бургас и с оглед липсата на възраженията за даване ход на делото

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба  от Д.Р.Г. срещу Ревизионен акт №21/02.12.2015 г., издаден от Р.И. на длъжност началник-отдел „Контрол и принудително събиране” и Г.Я. на  длъжност главен експерт в Дирекция „Мести приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение №142/19.01.16 г., на Кмета на Община Бургас.

Указва на  жалбоподателят,   че е негова тежестта да установи  всички факти и обстоятелства,  от които черпи изгодни за него последици, а на административния  орган указва тежеста  да установи наличие на материално-правните  и процесуално-правните предпоставки за провеждане на оспорването в  административното производство  и  издадения въз основан на него администратиен акт.

адв- Поддържам жалбата и направеното в същата доказателствено  исакние за назначавене на експертиза,  като задачите  съм формулирала в нарочна молба, която представям.

Ю.к.М.- Не се противопоставям на доказателственото  искане.

Съдът като взе предвид становището на двете страни намира, че поисканата  експртиза  е допустима, относима е към предмета на спора, като отговорите на поставените  въпроси биха съдействали за изясняване на същия спор от фактическа  страна, породи което и воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговри на поставените  от адв.Д въпроси, като   при извършване на  посочените  изчисления по поставените задачи  да вземе предвид разпоредбите на чл.19 и чл.21 от ЗМДТ, в  редакцията им към относимите за спора години,  лихвата да бъде определена  по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.Съответно предвид  да бъдат взети и разпоредбит  на Наредбата на Община Бургас, касаеща местните данъци итакси за съответните  спорни периоди.

ОПРЕДЕЛЯ за експерт, който да изготви заключението по допуснатите  задачи вещо лице С.А., като същата да бъде уведомена  за поставените  задачи след внасяне на  депозит в размер на 400 лева  от страна на жалбоподателя в 7- дневен срок от днес.

адв- Нямам други  доказателствени искания.

Ю.к.М.- Моля, да  бъде приета представената административна преписка в цялост.Имаме доказателствено  искане, от характера на уточненията, тъй като  съда ни указа,  че  в наша тежест е да докажем определените  материално-правни и процесуално-правните предпоставки и  бих желал да попитам жалбоподателя, доколкото имота  е част от  кв.”Акациите”, като последния изрично попада в районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване и организирано сметопочистване на обществени  места. През всички периоди в акта,  то оспорва ли се констацията,  че тези услуги  са предоставени.

адв- В нито една от жалбите  няма и   не сме въвеждали такива възражения.Твърдим, че неправилно е определен и незаконосъобразно  е изчислен размера на данъка и таксата битови отпадъци.

Съдът като взе предвид  становището  на страните, намира за необходимо  да приеме  представената  от административния  орган административна  преписка по настоящето  дело в цялост, и  като взе предвди обстоятелството,  че делото не е пълно всестранно  и обективно  изяснено  от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства  не следва  да бъде приключвано,  делото да бъде отложено  за друга дата, за която да бъде  еведомено  вещото лице, след внасяне на определения депозит, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  за  делото 08.06.2016 година от 13:30 часа, за която дата   и час страните да се считат  за редовно  увоедомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: