ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми   юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 421 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Р.Г. – редовно уведомен не  се явява, изпраща за представител адв.Д с представено пълномощно  по делото.

         За ОТВЕТНИКА  Кмет на Община Бургас, редовно уведомен се явява ю.к.М..

         ЯВЯВА  се вещото лице С.В.А..

По хода на делото:

адв: Да се даде ход на делото

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

   Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- счетоводна експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 5651/31.05.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А.– 52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

Въпрос на адв - Във връзка с отговор  на въпрос №1, при определяне  на данъчните оценки,  ревизиращия орган е приел други  стойности на компонентите, формиращи  данъчната оценка само за търговски  обект кафене с РЗП 16,86 кв.м., като за останалите  части и приел и приложил критериите за жилищни такива, как е формирана данъчната оценка?

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- При формиране на данъчната оценка е приет различен  коефициент на местоположение само за обект кафене  с цитираното РЗП.В лист №4 от заключението  е посочено изрично в какво се състои разликата.

Въпрос на адв - По отношение на ТБО, какви обекти е приел ревизиращия орган, за да приеме  по- голям размер?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - Земята няма да коментирам, тя е обложена с един промил, за останалите обекти на лист №5 и №6 от заключението за обектите,  описани  като №№ 2, 3 и 4 -  това са нежилищни имоти, а последните  два имота  под №5 и №6 са обложени като жилищни имоти. Един търговски обект, три нежилищни и два жилищни имота.

адв – Нямам повече  въпроси към вещото лице.

Ю.К.М. – Аз също намям въпроси към вещото лице.

Съдът като взе предвди  обстоятелството,  че въпросите към вещото лице бяха изчерпани, експертизата следва на бъде приета като на същото бъде изплатено възнаграждение в размер на 400.00 лева от внесеня депозит, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза на вещо лице  С.В.А..На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в размер на 400.00/четиристотин/ лева от внесения по делото депозит.

 

адв - Нямам други  доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М. – Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото е изяснено от фактическа страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

адв – Уважаеми господин съдия,  моля да отмените издадения ревизионен  акт, като неправилен и незаканосъобразен, прилагайки  втори вариант на заключението, като се приложи размер на задълженията като вземете предвид,  че в сградата предмет на спор е налице един е търговски   обект- кафе,  а останалата част от площта на имота е жилище. Подробни съображения  ще изложа в писмен защита в указан от съда срок.Претендираме  разноски, за които има  доказателства по делото, както следва: 400.00 лева за експертизата  и 435 лева  адвокатски  хонорар.

Ю.К.М.- Господин съдия, моля да потвърдите ревизионния акт  като правилен и  законосъобразен. По същество се придържам към мотивите,  които сме изложили в рашението на административната  инстанция. Моля за 7-дневен  срок, в който да изложа и представя писмени бележки. Моля за възнаграждение за ю.к в полза на Община Бургас.

Съдът  дава 7 дневен срок за представяне  на писмени бележки по делото

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:39 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: