ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 421 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ – А.И.Н., редовно призован, явява се лично и с адв. Р., с представено от днес пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура се явява прокурор Маринова.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по искова молба от А.И.Н., в която същият е заявил искане за обезщетение за претърпени вреди от действия и/или от бездействия на съответните административни органи и длъжностни лица по време на престоя в Затвора – Бургас, настъпили за периода на изпълнение на наказанието. В исковата молба се претендира обезщетение в размер от по ***** лв. за всеки ден престой в Затвора – Бургас при подробно описани битови условия, както и по ***** лв. на ден ведно със законната лихва върху главницата поради вреди претърпени вследствие на недоброто според ищеца медицинско обслужване в Затвора – Бургас.

 

         ИЩЕЦЪТ Н.: Поддържам исковата молба. Желая да участвам в процеса чрез упълномощения от мен адв. Р., като предоставям на нея да вземе отношение по всички процесуални въпроси.

         АДВ. Р.: Поддържам исковата молба, както и уточнението към нея.

Поддържам искането си за събиране на доказателства. На първо място, моля да бъдат допуснати трима свидетели до разпит, които да бъдат призовани в Затвора – Бургас, които сме посочили в молбата. Те ще конкретизират факти и обстоятелства относно битовите условия и медицинското обслужване в Затвора - Бургас така, както сме посочили в исковата молба. Изискали сме и медицинския картон.

         Посочените от нас трима свидетели ще удостоверяват едни и същи факти и обстоятелства, а именно битовите условия и медицинското обслужване в Затвора - Бургас. Държим на разпита на всеки един от така посочените свидетели, тъй като всеки един от тях има различни възприятия и са възприели различни факти и обстоятелства.

         Доколкото ми е известно от други дела, затворническото досие не съставлява публична информация и е невъзможно неговото представяне в цялост. Уточнявам искането си, а именно да бъде представена справка относно килията или килиите, в които ищецът е изтърпявал наложеното наказание от постъпването му в Затвора – Бургас. 

След запознаване с представените от затворническата администрация писмени доказателства установих, че поисканите от нас документи са представени, поради което заявявам, че оттеглям искането си за изискване от затворническата администрация на допълнителни писмени доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло по основание и размер исковата молба на ищеца.

Противопоставям се на разпита на трима свидетели, тъй като и тримата ще установяват едни и същи факти и обстоятелства. В този смисъл, моля да не се уважава доказателственото искане.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е процесуално допустим.

По отношение на доказателствените искания на ищеца за призоваване и разпит на трима свидетели с оглед уточнението направено от защитника на ищеца, че ще доказват факти и обстоятелства за различни периоди от престоя на ищеца в Затвора - Бургас считам, че направеното искане е основателно.

Моля да се приемат представените с исковата молба и с представените с отговора на исковата молба доказателства.

Няма да соча доказателства.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по формулираните от процесуалните представители на ищеца доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка, както и с писмения отговор по исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираното от процесуалния представител на ищеца доказателствено искане за разпит в качеството на свидетели на три лица, които да бъдат призовани в Затвора – Бургас, намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо, а с оглед уточнението, че тези три лица ще удостоверяват факти и обстоятелства, които са в различни периоди от време и в различни помещения за изтърпяване на наказанието, съдът намира, че и показанията на тримата свидетели са относими към предмета на спора, с оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА         до разпит в качеството на свидетели лицата Д.Г.Д., А.И.В. и П.М.П., които следва да бъдат призовани в качеството им на свидетели в Затвора -  Бургас за явяване в следващо съдебно заседание.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час да се призоват ищецът и допуснатите до разпит свидетели.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: