Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 647             20.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на седми март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 421 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Зам. Кмета на Община Бургас А.Н., с адрес гр. *** против решение №2309/28.12.2012г. постановено по НАХД №4278/2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №Е-323/31.10.2012г., издадено от заместник – кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас /НООРТОБ/ на Д.М.Г. с ЕГН ********** е било наложено наказание глоба в размер на 50,00 лева на основание чл.34, ал.1 от НООРТОБ. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание не се явява процесуален представител на органа.

Ответникът по касация – Д.М.Г., редовно уведомен, се явява лично в о.с.з. оспорва касационната жалба, представя писмено становище по повод оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Д.М.Г. с ЕГН ********** против наказателно постановление №Е-323/31.10.2012г., издадено от заместник – кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас /НООРТОБ/ на Д.М.Г. с ЕГН ********** е било наложено наказание глоба в размер на 50,00 лева на основание чл.34, ал.1 от НООРТОБ.  За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че АУАН и НП съдържат всички предвидени от закона реквизити, включително подробно описание на нарушението и доказателствата, които го установяват, като от последните обаче не може да бъде направен извод, съвпадащ изцяло с този на АНО за наличие на осъществено адм. нарушение, чието авторство, бива доказано в лицето на касатора, тъй като се касаело за маловажен случай, поради наличие на предпоставките на чл.28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да бъде оставено в сила, но по мотиви, различни от изложените от БРС.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1 от НООРТОБ – забранява се паркирането ……. На пътни превозни средства на ………….. засадени и озеленени площи. Следователно, за да бъде надлежно установено и доказано едно нарушение, следва да бъде констатирано осъществено от конкретен субект изпълнително деяние “паркиране”, на място, което може да бъде определено като засадена и озеленена площ.

Действително от фактическа страна нарушението е описано пълно и обстоятелствено с посочване на нарушителя и мястото на осъществяване на нарушението и неговите свидетели. От друга страна става ясно, че нарушението е констатирано в отсъствие на лицето, посочено в АУАН и НП като нарушител, като липсват каквито и да е събрани доказателства за авторството на нарушението в лицето на явилото се и изложило самопризнание пред актосъставителя лице. Дори да се възприеме тезата на АНО, че именно Г. е лицето, паркирало процесното МПС, доколкото страните не спорят за този факт, неоснователно е на първо място възражението на органа, че общината е компетентна да следи за режима на паркиране и в частни имоти, а от друга страна недоказано е останало обстоятелството, че процесното МПС е установено като паркирано именно в такава озеленена или засадена площ, която е общинска собственост.

Предназначението на всяка площ бива определено в подробния устройствен план, действащ за същата територия. По настоящото дело е представена извадка от схема  за която се твърди, че е копие от ПУП – ПЗР на процесното място, но от една страна липсват данни в самия документ за авторството и вида му, а от друга същият не е изготвен във формата на надлежен препис – скица, поради което твърдението на касатора, че представената схема е извадка от ПУП Съдът не приема за доказано. В същото време по делото са представени снимки, които не са годно доказателствено средство в настоящото производство и съдът не кредитира, а отделно от това дори да отразяват вярно фактическата обстановка към момента на констатиране на нарушението, от същите не може да се установи точното местонахождение на автомобила. Обстоятелството, че даден имот е обрасъл с трева не прави същият автоматично “озеленена площ”. Напротив, както бе изтъкнато по-горе, това може да бъде единствено установено с надлежно издадена скица на имота /извадка от ПУП/, в която е посочено предназначението му за озеленена площ.

Като не е доказал както специфичното предназначение на имота, изискуемо, за да бъде налице описаното в АУАН и НП нарушение, така и обстоятелството в кой точно имот се намира паркираният автомобил, доколкото същият не е описан по автентичния му идентификатор, а единствено като “зелени площи”, АНО е постановил едно неправилно и незаконосъобразно НП, което следва да бъде отменено.

Отделно от изложеното дотук, само за яснота следва да бъде отбелязано обстоятелството, че, в хипотези, подобни на процесната, следва да се прилага особената процесуална разпоредба от Закона за движението по пътищата – чл.186, ал.3, според която фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Именно това е уреденият способ в улеснение на длъжностните лица – актосъставители.

След като въпреки наличието на тази процесуална възможност актосъставителят е избрал общия ред за установяване и санкциониране на адм. нарушения, същия е длъжен да спазва стриктно процесуалните разпоредби на ЗАНН.

Поради изложеното, касационният състав намира решението на районния съд за правилно, макар и по мотиви, различни от изложените в него.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2309/28.12.2012г. постановено по НАХД №4278/2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №Е-323/31.10.2012г., издадено от заместник – кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас /НООРТОБ/ на Д.М.Г. с ЕГН ********** е било наложено наказание глоба в размер на 50,00 лева на основание чл.34, ал.1 от НООРТОБ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.