Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 872                    04 май 2018 година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ -ми състав, в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                 Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Б. Ч.

като разгледа административно дело  номер  420   по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:   

Производството е по  чл. 156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба на „Спийд ТП“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул.“Константин Величков“ №59А, представлявано от Г.Ж.Ж.против ревизионен акт №Р-02000217001634-091-001 от 01.12.2017 година на началник сектор „Ревизии“- възложител ревизията и главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията при ТД НАП Бургас, частично потвърден с решение №25 от 23.01.2018 година  на  директора на дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ОДОП/ Бургас при ЦУ НАП, с който са установени задължения по ЗДДС за данъчен период месец април 2015 година в размер на 50 000.00 лева-главница и лихва в размер на 12 953.52 лева.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че ревизионният акт е неправилен и незаконосъобразен. Излага съображения. Иска да се отмени. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата - директорът на  дирекция „ОДОП”  Бургас при ЦУ НАП, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Моли да се отхвърли. Представя по делото административната преписка по издаване на оспорения акт. Претендира  юрисконсултско възнаграждение. Не ангажира допълнителни доказателства.

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 156, ал.1 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа необходимите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, ревизионното производство е образувано със заповед за възлагане на ревизия/ЗВР/ № Р-02000217001634-020-01 от 22.03.2017 година на началник сектор „Ревизии“ при ТД НАП Бургас със срок на ревизията до 2/два/ месеца от датата на връчване/връчена на жалбоподателя на 11.04.2017 г./ и следния обхват: корпоративен данък за 2015 г.; данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения за периода 01.01.2015 г. - 31.01.2017 г.; ДДС за данъчен период 01.01.2015 г. - 28.02.2017 г.; ДОО за осигурители за периода 01.01.2015 г.- 31.01.2017 г.; вноски за здравно осигуряване - за осигурители за периода 01.01.2015 г.- 31.01.2017 г.; универсален пенсионен фонд-за осигурители за периода 01.01.2015 г.- 31.01.2017 г. и професионален пенсионен фонд-за осигурители за периода 01.01.2015 г.- 31.01.2017 г./л.138-140 от делото/;  изменена със ЗИЗВР № Р-№ Р-02000217001634-020-002 от 09.06.2017 година, според която ревизията следва да завърши  до 11.07.2017 г./л.134 от делото/; изменена със ЗИЗВР №  Р-02000217001634-020-003 от 11.07.2017 година, според която ревизията следва да приключи до 11.08.2017 г./л.131 и 132 от делото/; изменена със ЗИЗВР № Р-№ Р-02000217001634-020-004 от 10.08.2017 година, според която ревизията следва да завърши  до 11.09.2017 г./л.128 и 129 от делото/; изменена със ЗИЗВР № Р-02000217001634-020-005 от 07.09.2017 година, според която ревизията следва да завърши  до 11.09.2017 г. като е стеснен обхвата на ревизията с отпадане корпоративния данък за 2015 г./л.125 и 126 от делото/.  Цитираните заповеди са подписани с електронен подпис, който е валиден към всяка от  датите на издаването им/л.17-20 от делото/.

Ревизионният доклад № Р-02000217001634-092-001 от 25.09.2017 година е издаден  от ревизиращия екип, притежаващ валидни електронни подписи към 25.09.2017 г./л.21-26 от делото/, в срока по чл.117, ал.1 ДОПК, връчен на жалбоподателя по електронен път на 05.10.2017 г./л.95, гръб от делото/.Срещу ревизионния доклад, задълженото лице не е депозирало възражение.

Въз основа на ревизионния доклад е издаден процесният ревизионен акт, от компетентен орган по чл.119, ал.2 ДОПК, след извършена ревизия на жалбоподателя  по общия ред.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред и е потвърден частично с решение № 25 от 23.01.2018 година на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ НАП, с който са установени задължения за ДДС  за данъчен период месец април 2015 година и съобразно който са направени следните констатации и правни изводи:

В хода на ревизията е установено, че жалбоподателят „Спийд ТП“ЕООД не е издало фактура и не е начислило ДДС за  продажбата на недвижим имот-многофамилна жилищна сграда на пет етажа, в „груб строеж“, със застроена площ от 251 кв.м., за сумата от 300 000.00 лева, находяща се в гр.Несебър, ул.“Хан Крум“№1, съобразно нот.акт №189, том V, дело №870, вх.рег.1872 от 01.04.2015 г. на служба по вписванията Несебър/л.104 и 105 от делото/.

Органът по приходите е приел, че предмет на доставката е „нова сграда“ по смисъла на §1, т.5 ДР ЗДДС, а именно такава, която към датата, на която данъкът за доставката й е станал изискуем, е с етап на завършеност „груб строеж“,т.е. налице е облагаема такава. За тази доставка,  на датата на възникване на данъчното събитие- прехвърляне на собствеността, задълженото лице е следвало да начисли ДДС като издаде документ, в който да посочи данъка на отделен ред, да го включи при определяне на резултата за съответния данъчен период и да отрази документа в дневника за продажби, което то не е сторило.

Затова и на основание чл.82, ал.1 и чл.8, ал.1 и 2 ЗДДС, вр. с чл.6, чл.12, ал.1 и чл.26 ЗДДС, ревизиращият орган  е определил на дружеството допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период месец април 2015 г. в размер на 50 000.00 лева-главница и лихва в размер на 12 953.52 лева по повод неотчетен приход от продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №1, с наименование „Морски звуци“.

Приел за неоснователно възражението на жалбоподателя, че след като не са постъпили суми по сметка на дружеството, последното не дължи определения данък по повод продажбата на недвижимия имот.

След анализ на събраните по делото  доказателства, съдът приема за установено следното:

Предметът на разглеждане в настоящото производство са само установените задължения по ЗДДС за данъчен период месец април 2015 г. в размер на 50 000.00 лева-главница и лихва в размер на 12 953.52 лева.

Няма спор, че жалбоподателят е продал недвижим имот-многофамилна жилищна сграда на пет етажа, в „груб строеж“, със застроена площ от 251 кв.м., за сумата от 300 000.00 лева, находяща се в гр.Несебър, ул.“Хан Крум“№1, съобразно нот.акт №189, том V, дело №870, вх.рег.1872 от 01.04.2015 г. на служба по вписванията Несебър/л.104 и 105 от делото/.

Няма спор, че за продажбата същият не е издал фактура.

От цитирания нотариален акт е видно, че обектът е изграден в  степен на завършеност „груб строеж“ , което според правилото на §1, т.5 ДР ЗДДС я квалифицира като „нова сграда“.

Следователно същата представлява облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 ЗДДС, която не е „освободена“, по арг. от  чл.45, ал.3 ЗДДС.

Следователно, на датата, на която е прехвърлена собствеността върху сградата, която е датата на издаване на нот. акт за покупко-продажба на имота-31.03.2015 г./по арг. чл.25, ал.2 ЗДДС/, е настъпило данъчното събитие и данъкът е станал изискуем, а за дружеството - жалбоподател е  възникнало  задължението да начисли данъка/чл.25, ал.6, т.1 ЗДДС/, като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период и да посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период/по арг. от чл.86, ал.1 ЗДДС/.

При положение, че е установена облагаема доставка, за която е настъпило данъчно събитие и данъкът е станал изискуем от задълженото лице, а то не го е начислило по съответния ред, правилно органът по приходите е определил допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период месец април 2015 г. по арг. от чл.113, ал.4 ЗДДС.

Правно ирелевантно е за дължимостта на данъка обстоятелството, че по сметка на дружеството не са постъпили суми във връзка с процесната продажба. Затова единственото възражение на дружеството, изложено в жалбата, е неоснователно.

Правилно е определен и размерът на дължимият данък като е съобразена нормата на чл.67, ал.2 ЗДДС, както и размерът на дължимата лихва.

Ето защо, ревизионният акт, като издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и  в съответствие с материалния закон и процесуалните правила, е правилен и законосъобразен, а жалбата като неоснователна следва да се отхвърли.

При този изход на спора и предвид направеното искане от процесуалния представител на ответника, в полза на администрацията следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на       2 419.00 /две хиляди четиристотин и деветнадесет/ лева, определени на основание  чл. 8, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 09. 07. 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Мотивиран от  изложеното и на основание чл. 160, ал.1 ДОПК, Административен съд Бургас, VІІІ- ми състав:

 

          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Спийд ТП“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул.“Константин Величков“ №59А, представлявано от Г.Ж.Ж.против ревизионен акт №Р-02000217001634-091-001 от 01.12.2017 година на началник сектор „Ревизии“- възложител ревизията и главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията при ТД НАП Бургас, частично потвърден с решение №25 от 23.01.2018 година  на  директора на дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ОДОП/ Бургас при ЦУ НАП, с който са установени задължения по  ЗДДС за данъчен период месец април 2015 година в размер на 50 000.00 лева-главница и лихва в размер на 12 953.52 лева.

ОСЪЖДА „Спийд ТП“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул.“Константин Величков“ №59А, представлявано от Г.Ж.Ж.да заплати на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП  разноски в размер 2 419.00 /две хиляди четиристотин и деветнадесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.                                                            

                                                             

 

                                                                   СЪДИЯ :