ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 420 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,39 часа се явиха:

За жалбоподателя „Спийд тп“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Ж.- представя пълномощно.

 

съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 4748/25.04.2018 г. от жалбоподателя, с която моли делото да бъде отложено за друга дата поради заболяване. Представен е болничен лист.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. Ж.: Уважаема г-жо председател, считам, че жалбоподателят е имал достатъчно време от получаване на призовката да организира защитата си, но предвид обстоятелството, че по делото липсва доказателство, че има упълномощен адвокат предоставям на съда да прецени дали следва да уважи същата.

 

Съдът намира, че следва да остави без уважение молбата на жалбоподателя, тъй като към нея не е представено „медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което изрично да е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт, съобразно изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза. Освен това изрично в жалбата, сезираща съда, е посочен адвокат, за който няма данни да е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание. Не се установяват препятствия, които страната да не може да отстрани, налагащи отлагане на делото, по арг. от чл.139, ал.1 АПК. Отделно,  жалбоподателят е уведомен за датата на съдебното заседание на 29.03.2018 г. и до настоящия момент е имал възможност да организира защитата си и да упълномощи процесуален представител.

С оглед горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 оставя без уважение искането на жалбоподателя „Спийд тп“ ЕООД за отлагане на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Спийд тп“ ЕООД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление - ********, представлявано от управителя Г.Ж.Ж. против ревизионен акт № Р-02000217001634-091-001/01.12.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП-Бургас, частично потвърден с решение № 25/23.01.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП”- Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК във вр. с §2 ДР ДОПК.

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Ж.: Уважаема г-жо председател, подробни мотиви относно законосъобразността на ра са изложени в решението на директора на дирекция „одоп“ гр. Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско  възнаграждение в размер на 2418.00 лв. върху обжалваемия интерес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:47 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: