О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 480                  Година 21.03.2017                  Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ състав, на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 420 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от „Мегадом“ ООД, ЕИК ***, представлявано от Л.К.М., с адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Макгахан“ ** против решение № 22/06.01.2017г. постановено по н.а.х.д.№ 6485/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва като необосновано, неправилно, незаконосъобразно, противоречащо с материалния закон и издадено при съществени процесуални нарушения. С жалбата се прави искане да се отмени оспореното решение и да се постанови ново, с което да се отмени издадения електронен фиш.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена от ненадлежна страна, която няма право и интерес от обжалването, на основание чл.215, т.1 от АПК.

С оспореното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш Серия К №1311463 на ОД на МВР – гр.Бургас, с който на Л.К.М., за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, право на касационно оспорване на решението имат страните по делото, за които то е неблагоприятно, т.е процесуалното право на жалба принадлежи само на лицата, които имат качеството на страни по делото и това са правните субекти, които са заинтересовани от неговия изход. В производство пред Районен съд Бургас по н.а.х.д.№ 6185/2016г., като жалбоподател е конституиран Л.К.М., съответно съдебното решение по делото е постановено спрямо него и то има правен ефект и непосредствено засяга единствено и само неговите права. „Мегадом“ ООД, не е участвал и не е бил страна в съдебното производство по н.а.х.д.№ 6185/2016г. по описа на Бургаски районен съд. Следователно за него не е възникнало процесуално право за касационно оспорване на постановеното по делото съдебно решение. Обстоятелството, че „Мегадом“ ООД се представлява от Л.М., също не обуславя интерес за дружеството от търсената съдебна защита, по смисъла на чл.210, ал.2 от АПК, защото юридическото лице не е засегнато от правните последици на съдебния акт. В случая не би могло да се приеме и че съдебното решение се обжалва от Л.К.М., като физическо лице, доколкото касационната жалба е подадена от името на дружеството, съответно тя е подписан от юрисконсулт М.А., която съгласно представеното пълномощно е упълномощена да представлява „Мегадом“ ООД, а не Л.М..

Мотивиран от изложеното и на основание чл.215, т.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Мегадом“ ООД, ЕИК ***, представлявано от Л.К.М., с адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Макгахан“ ** против решение № 22/06.01.2017г. постановено по н.а.х.д.№ 6485/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д № 420/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.   

           

 

                  

                                                                                        2.