ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и пети  април                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 420 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя  пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД против писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-02-144/11.02.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса Бургас, с която се иска възстановяване на неоснователно получена сума по Клинична пътека № 75 в размер на 380 лева, с искане за отмяна на писмената покана като незаконосъобразна.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата.

Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете под опис доказателства, които считаме, че са относими към настоящия съдебен спор и ангажират тезата, че ИЗ по конкретната клинична пътека визирано в писмената покана е отчетено от лечебното заведение, заплатено от здравноосигурителната каса. Освен това се прилага и алгоритъма на КП 75, от който е видно изискването, че НЗОК заплаща само до три процедури, поради което четвъртата извършена от лечебното заведение не се заплаща от здравноосигурителната каса. Моля да приемете същите и да ги приложите към доказателствата по делото.

Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не отричаме, че сме получили заплащане по тази клинична пътека за този пациент. Ние също сме приложили алгоритъм на клиничната пътека.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис съдържащ се в нея, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи по опис.

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛ Ж.: Уважаема госпожо Председател, съгласно чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО е уреден специален срок, а именно след изтичане на срока за възражение директорът на РЗОК издава писмена покана, която се връчва на изпълнителя на медицинска помощ, тоест налице е специален закон. Датата на изтичане на срока за възражение е 07.10.2015 г., а поканата е издадена на 11.02.2016 г. и връчена на12.02.2016 година. Считам, че срокът не е инструктивен, тъй като е налице специален закон, в който е разписан. Не е и налице хипотезата на мълчалив отказ. В закона е употребен терминът „издава“, а не „може да издаде“, поради което моля да отмените поканата, издадена при нарушение на административнопроизводствените правила.

По същество поддържам изцяло изложеното в жалбата за липса на посочено материалноправно основание, видно от приложения алгоритъм на пътеката.

Относно посочения в поканата срок от 12 месеца, при логическо тълкуване на текста и предвид липсата на нормативно определен начален момент на срока, следва да се приеме, че същият започва да тече при извършване на първа подобна процедура по тази клинична пътека за конкретен пациент. Ограничителният срок, въведен с клиничната пътека не е календарен, а обхваща 12 последователни месеца, независимо от факта дали влиза или не в различни календарни години. В писмената покана не се съдържат данни от кога текат сроковете от 12 месеца за този пациент нито кога текат новите 12 месеца, тъй като има право на още три безплатни процедури. Поради това считам, че е нарушен материалният закон.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и Ви моля да оставите същата без уважение, като потвърдите изцяло атакуваната писмена покана като законосъобразна. Изложените аргументи от жалбоподателя касаят на първо място, че не е спазен срокът за издаване на писмената покана. Съгласно чл. 76а от ЗЗО изискването е писмената покана да бъде издадена след изтичане срока за подаване на възражение. Това е и спазено, видно и  потвърдено от изложението на процесуалния представител на жалбоподателя. Няма срок, в който трябва да бъде издадена писмената покана, с оглед на което считам, че след като е изпълнено изискването на закона и след като няма преклузивен срок, който да прекратява възможността органът да издаде след изтичането му писмената покана, то считам, че същата е издадена при спазване на законната процедура и в никакъв случай не в нарушение на Закона за здравното осигуряване, който се явява специален.

По отношение на твърдението, че тази процедура не се явява четвърта, което е и правното основание за претенцията на НЗОК, че е извършено неоснователно заплащане и предявена претенция за възстановяването й по реда на чл. 76а ЗЗО, сме приложили докладна записка от началник Болнична помощ, въз основа на която е започнала проверката и тя е визирана в т. 2 от заповедта на директора на РЗОК с която е открита проверката. Видно от същата, това е докладът, посочен като доказателство № 1 в днес представените по опис документи, от началник сектор ДКБМП при РЗОК Бургас от 19.08.2015 г., в т. 2 „Хоспитализации по клинична пътека 75 с повече от три хоспитализации годишно“, става ясно, че пациентът е хоспитализиран от МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД веднъж в период 11.05.2015-12.05.2015 г. със същата диагноза, втори път по същата КП със същата диагноза в период 31.03.2015-01.04.2015 г., трета хоспитализация от същото лечебно заведение по същата клинична пътека със същата диагноза в периода 23.02.2015-24.02.2015 г. Хоспитализацията, която визираме в писмената покана е по КП 75 за период от 03.06.2015-04.06.2015 г. Видно е, че тя се явява четвърта хоспитализация, като всичките три предходни са извършени през 2015 г. За тази четвърта хоспитализация НЗОК не дължи заплащане съгласно изискванията на КП 75. Моля Ви в този смисъл да постановите решение, с което да потвърдите писмената покана като законосъобразна.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми бъде даден и срок за представяне на писмени бележки, в които подробно ще изложа визираните и маркирани в настоящото изложение аргументи.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Относно искането на процесуалния представител на административния орган, моля да отхвърлите изцяло искането за присъждане на разноски със следните аргументи: в чл. 143, ал.4 АПК законодателят изрично е определил реда за възлагане на разноските, но такива се дължат само ако другата страна е представлявана от адвокат, което в случая не е налице. Моля на основание чл. 229, ал. 1, т.6 от ГПК вр. 144 АПК да спрете производството по делото в частта разноски със следните мотиви: съгласно определение от 22.03.2016 г. по конституционно дело № 3/2016 г. по описа на Конституциония съд е допуснато до разглеждане по същество искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 78, ал. 8 ГПК.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: