Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                               град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 420 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – Бургас против решение № 2288/28.12.2012г., постановено по НАХД № 4461/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 43233-О-0120597/ 24.04.2012г. и наложената на “Понтика 59” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Е.С.Д. имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – “Понтика 59” ООД се представлява в процеса от адвокат Евтимов, който пледира за отхвърляне на жалбата без да ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на “Понтика 59” ООД против наказателно постановление № 43233-О-0120597/ 24.04.2012г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от същия кодекс и чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С решението, предмет на проверка в касационното производство, първоинстанционният съд отменя наказателното постановление като приема, че в конкретния случай търговското дружество не е работодател по смисъла на §1 от ПЗР на Кодекса на труда и за него не съществува задължение да подава декларация образец № 6 за процесния период.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

В настоящия случай е безспорно установено, че „Понтика 59” ООД не е подало в срок до 31.12.2010г. в ТД на НАП – Бургас декларация образец № 6 за месец ноември 2010г. Декларацията е подадена след покана до дружеството на 15.09.2011г. Спорният по делото въпрос между страните е задължено ли е дружеството да подаде тази декларация при положение, че за процесния период не е имало назначени по трудов договор лица, а само управител, с който е сключен договор за възлагане на управлението по Търговския закон. На този въпрос първоинстанционният съд правилно е отговорил с отрицание.

Разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 от КСО в редакцията, обн. в ДВ, бр.19/2010г. задължава осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите да представят периодично в Националната агенция по приходите декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за ДОО, УПФ, ЗО, ДЗПО, вноски за фонд „ГВРС” и данък по ЗДДФЛ. Това задължение е пресъздадено и детайлизирано в чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В конкретния случай, дружеството не се явява работодател и осигурител на лицето, с което е сключен договор за управление по Търговския закон и няма задължение да изпълни предписанието на цитираните норми. Задължение възниква за управителя, който съгласно чл.3, ал.3, т.2 от наредбата в редакцията, обн. в ДВ, бр.11/2010г. трябва да подаде декларация образец № 6 еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и за дължимите осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл.6, ал.8 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаският районен съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2288/28.12.2012г., постановено по НАХД № 4461/2012г. по описа на Районен съд – Бургас,

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......         

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………...

 

                                                                                                                    2……………………...