О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 331            Година 22.02.2011г.            Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 420 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

            Съдебното производство е образувано по жалба на Ш.М.Т. с ЕГН: **********,*** против разпореждане № АПК-13/31.01.2011г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ „Социално осигуряване” гр.Ямбол. С обжалваното разпореждане на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното производство за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност за БЛ № А20090511670 за периода от 26.12.2010г. до 20.02.2011г. на Ш.М.Т., считано от 31.12.2010г.

            Съдът констатира, че жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

            Уредбата в АПК, регламентираща местната подсъдност за разглеждане на делата, се съдържа в нормата на чл.133, ал.1 от АПК, съгласно който делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт и доколкото в специалния КСО не се съдържа особена уредба, следва да се прилагат общите правила на АПК. В конкретния случай седалището на административния орган, издал оспореното разпореждане се намира в гр.Ямбол, поради което спорът следва да бъде разгледан от Административния съд гр.Ямбол. 

            Като процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, съдът следи служебно за спазване на определената от закона подсъдност, поради което производството пред настоящия съд следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено за разглеждане по подсъдност на Административен съд гр.Ямбол.

Като взе предвид изложените по-горе съображения и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд гр.Ямбол, като ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд гр.Бургас производството по адм.д.№ 420/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: