Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      771    /20.04.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Кристина Линова и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 41/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от адвокат Т.И. от АК – Бургас, като пълномощник на И.Ц. с ЕГН **********  и съдебен адрес ***, против решение № 1890/27.11.2017 година по н.а.х.д. № 2692/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърден електронен фиш серия К № 1507544 от 19.09.2016 година, издаден от ОД – Бургас на МВР (ЕФ).

С ЕФ, на Ц., като законен представител на „Пиеро97 МА“ АД с ЕИК 131393474 (преименувано междувременно на „Медикон консулт“), за нарушение на чл.21 ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.182 ал.1 т.4 във връзка с чл. 189 ал.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. 

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на закона и необоснованост. Поддържа, че не е следвало да бъде санкциониран, защото не е законен представител на дружеството. Сочи, че такъв представител е Х.Т.А., който представлява „Раф - 5“ ЕООД, което пък представлява търговеца – собственик на заснетото МПС.

Иска да е отмени решението на РС и ЕФ.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С ЕФ Ц. е наказан, като представляващ „Пиеро97 МА“ АД, за това, че на 19.09.2016 година, в 07:14 часа, в град Бургас, на булевард „Тодор Александров“, до бензиностанция „Лукойл“, при максимална разрешена скорост в участъка от 80 км/ч (въведена със знак В-26), лек автомобил „Шевролет Епика“ с регистрационен номер СА *** НА, собственост на дружеството, е бил управляван със скорост 115 км/ч – превишение от 35 км/ч, в нарушение на чл. 21 ал.2 от ЗДвП.

За да постанови решението си, съдът е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин, а размерът на наложената санкция съответства на приложимото материално право.

Настоящият касационен състав не споделя изводите на РС.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Издаденият ЕФ съдържа необходимите реквизити. Фишът е издаден по одобрен образец, в съответствие с посоченото в закона съдържание, като притежава всички съществени реквизити по чл. 189 ал.4 изр.ІІ от ЗДвП.

От доказателствата по делото на РС (снимките – част от административнонаказателната преписка) е възможно да се установи по несъмнен начин регистрационния номер на автомобила, а това обуславя доказаност на нарушението, правилно отчетена от РС. От представеното извлечение от клип, изготвен на 19.09.2016 година се установява пределно ясно какъв е регистрационния номер, марката и модела на автомобила, за който е установено, че се движи със скорост на максимално разрешената.

Съгласно чл. 189 ал.4 изр.І от ЗДвП (в актуалната му редакция, към датата на установяване на нарушението), при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Именно в съответствие с разписания ред по цитирания текст от закона на касатора е издаден и ЕФ.

В случая, обаче, за нарушението за което е ангажирана отговорността на Ц. и за което е издаден процесния ЕФ, е следвало да бъде санкционирано лицето, което е представлявало дружеството към този момент. Към 19.09.2016 година „Пиеро97 МА“ АД с ЕИК 131393474 (преименувано на „Медикон консулт“) е било представлявано от „Раф - 5“ ЕООД, на свой ред представлявано от Х.Т.А.. Именно Х.А. е бил вписан в Търговска регистър като физическото лице, законно представляващо (макар и опосредствано) собственика на автомобила, заснет да се движи с превишена скорост и на основание чл. 188 ал.2 от ЗДвП той е следвало да бъде наказан с ЕФ.

Доколкото за извършеното нарушение не е наказано лицето, посочено от нормата на чл. 188 ал.2 от ЗДвП, РС е следвало да отмени издадения фиш, а не да потвърждава НП.

С оглед изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, решението на РС следва да бъде отменено, като бъде отмене и издадения ЕФ. Затова, съдът

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 1890/27.11.2017 година по н.а.х.д. № 2692/2017 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1507544 от 19.09.2016 година, издаден от ОД – Бургас на МВР.

Решението е окончателно.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: