ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори февруари              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 41 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Дракон“ не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника - директор на ТД на НАП Бургас се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на ЕТ „Дракон- П.К.“ с ЕИК 119515232 против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да се произнесе по жалба с вх. № 8003/05.07.2016 г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения ревизионен акт.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото становище от ЕТ „Дракон- П.К.“, с което жалбата се поддържа и е заявено становище по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. В случая считаме, че не се касае за мълчалив отказ за произнасяне на териториалния директор. Налице е хипотезата на чл.156, ал.4 от ДОПК, при която териториалният директор мълчаливо е потвърдил действия на орган по приходите, тъй като не е налице издаден акт от органа по приходи, който да е предмет на оспорване по административен ред.  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Моля почитаемият съд да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна. Считаме, че териториалният директор мълчаливо, в хипотезата на чл.156, ал.4 от ДОПК, е потвърдил действията на орган по приходите, свързани с подаденото от жалбоподателя заявление от 12.12.2016г. за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периода преди 01.01.2005г., т.е. преди приемането на Наредба №Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване данни от работодатели, която наредба урежда реда, по който следва да се подават данните, съответно са посочени сроковете за внасяне на осигуровки, поради което така подаденото заявление, понеже касае период за 2000г. и с което заявление жалбоподателят декларира, че иска да погаси задълженията за този период, това заявление играе функция на декларация обр.6 по въпросната Наредба, с която самия той заявява, че има тези задължения, макар същите задължения по принцип да са погасени по давност. Разпоредбата на чл.169, ал.4 от ДОПК предвижда възможността лицето да посочи приоритетно периода, за който иска да бъдат погасени задълженията, по които е направило плащанията, но това заявление по чл.169 от ДОПК следва да бъде подадена преди или по време на извършване на плащането, за да може да се отрази в сметката и плащането да се насочи именно към тези задължения. Такова заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК лицето е подало едва на 30.06.2016г., т.е. по време, много по-късно от внасянето на самите суми и тези суми са отишли за погасяване на дължими задължения за друг период. Това заявление не поражда правни последици, защото е подадено много след предвидения срок, с оглед на което считам, че жалбата е неоснователна и ще моля за решение в тази насока. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съобразно наредбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: