РЕШЕНИЕ № 309

 

25.02.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                         2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия          Чавдар Димитров

КНАХ дело    номер  41 по описа за 2016  година.

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, против решение № 1604/10.11.2015 г., постановено по НАХД № 3640/2015г. по описа на Районен съд Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 66/28.07.2014 г., издадено от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е  наложено на основание чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа.

В касационната жалба са развити подробни доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде отменено първоинстанционното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила решението на БРС.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена против подлежащо на обжалване решение, изхожда от процесуално легитимирана страна и е депозирана в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С наказателно постановление № 66/28.07.2014 г., издадено от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е наложено на основание чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на касатора „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа.

С обжалваното решение 1604/10.11.2015 г., постановено по НАХД № 3640/2015г. БРС е потвърдил наказателното постановление. За да постанови този резултат, съдът е приел за установено по несъмнен начин, че на 22.01.2013 г. представител на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е подменил съществуващо средство за търговско измерване с фабричен №030182691, монтирано в обекта на клиент в с. Маринка с ИТН 4011522, без знанието на последния, за което е бил съставен протокол, подписан само от служител на електроразпределителното дружество. Приел е, че с тези действия е допуснато нарушение на чл. 63 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи (ОУ), представляващи неразделна част от издадената Лицензия № Л-140-07/13.08.2004г., съгласно чл.49, ал.2, т.7 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на електроразпределителното предприятие за нарушение по чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 22.01.2013 г. служителят на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД П.П., е извършил демонтаж на средство за търговско измерване- електромер с фабр. № 030182691 в обект, находящ се в с. Маринка, с ИТН 4011522, по съображения „последваща проверка“. В обекта на клиента било монтирано друго средство за търговско измерване - електромер с фабр. № 008023824. Подмяната на СТЕ е била извършена в отсъствието на представител клиента „Скат ТВ“ ООД, а в съставения констативен протокол бил положен подпис само от представителя на електроразпределителното дружество. Тези обстоятелства са били констатирани при извършен регулаторен одит на дружеството, въз основа на Заповед № З-Е-3/02.01.2014 г. на председателя на ДКЕВР.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от наказващия орган, но счита, че деянието не е съставомерно. Наред с това в касационната жалба се сочи, че нормата на чл. 206 от ЗЕ е бланкетна по своя характер, а в НП не е посочена конкретната императивна норма, която е нарушена. Наведени са доводи за липса на решаващи мотиви в първоинстанционното решение. Направеното е и възражение за некомпетентност на актосъставителя.

Съдът намира доводите в касационната жалба за неоснователни. На основание чл.10, т.3 от общите условия електроразпределителното дружество има право да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с нови, но следва да стори това по реда, предвиден в чл. 63 от ОУ - в присъствието на клиента, а при отказ на последния да присъства или да подпише констативния протокол- в присъствието на свидетели. Несъмнено в случая това изискване не е изпълнено. Демонтажът на СТЕ е извършен от служител на дружеството, в отсъствие на клиента и на свидетели. Тези обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени доказателства, в т.ч. протокол от 22.01.2013 г. за монтаж/демонтаж на средство за измерване, поради което оплакванията на касатора за безкритично възприемане от страна на районния съд на описаната в АУАН и НП фактическа обстановка са неоснователни.

С оглед горните констатации съдът законосъобразно е приел, че деянието е съставомерно по чл. 206, ал.1 от ЗЕ, доколкото ОУ съставляват част от издадената на дружеството лицензия за дейност по разпределение на електрическа енергия, на основание чл.49, ал.2, т.7, вр. ал.1 от Наредба № 3/21.03.2013 г. В постановеното съдебно решение са изложени подробни мотиви и в тях се съдържа отговор на въпросите има ли извършено деяние; извършено ли е то от наказаното лице; съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация; какво наказание да се определи на нарушителя, и с оглед на това неоснователни са доводите за липса на решаващи мотиви, изключваща възможността за извършване на касационната проверка.

Обосновано БРС е приел, че в случая не са налице основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид, а нарушителят е юридическо лице търговец-професионалист в съответната професионална сфера.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 1604/10.11.2015 г., постановено по НАХД № 3640/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.