О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№206                             22.01.2015 година                                гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на двадесет и втори януари                                               две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 41 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Първоначално производството по делото е образувано по постъпила жалба от „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, гр.София, ул.Витоша №103, против заповед № 8-Z-115/14.01.2014г. на кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж „дървено бунгало“, находящ се ПИ № 10647, м.Мапи, землище на гр.Созопол и покана за доброволно изпълнение.

По жалбата е образувано адм.д.№ 2395/2014г. на Административен съд Бургас, който с определение №22 от 05.01.2014г. е разделил производството по това дело, като по него е продължило разглеждането на жалбата в частта й против заповед № 8-Z-115/14.01.2014г., а в останалата й част – против поканата за доброволно изпълнение на заповедта, производството е отделено и е образувано настоящото адм.д.№ 41/2015г.

Тъй като към жалбата в частта против поканата за доброволно изпълнение няма документ за платена държавна такса, с разпореждане № 67/08.01.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение и са дадени указания за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд Бургас. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя на 14.01.2015г., видно от разписката към изпратеното съобщение. До настоящия момент посочената от съда нередовност не е отстранена и не е заплатена определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 21.01.2015г. /сряда/, присъствен ден. В рамките на този срок описаната в определението нередовност не е отстранена.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, гр.София, ул.Витоша №103, против поканата за доброволно изпълнение на заповед № 8-Z-115/14.01.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 41/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: