ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 30.04                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 41 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явява юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№3135/28.03.2013 година от   „Лукойл Нефтохим Бургас” АД Анекс 5/07.02.2013 година към б. гаранция № 13200/10.2012 година, Анекс № 6/15.03.2013 година към б. гаранция № 13200/10.2012 година, анекс № 7/21.03.2013 година към гаранция № 13200/10.2012 година, които са влезли в сила.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.В.Л. - българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Централната митническа лаборатория към настоящия момент акредитирана ли е от Българската служба по акредитация за изпитване по метод по Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Централната митническа лаборатория  е акредитирана от 30.11.2010 година със срок до 30.11.2014 година, като в обхвата на лабораторията влизат показателите плътност и дестилационни характеристики.

Централната митническа лаборатория в София не е направила анализи по показателя плътност за процесния продукт, който показател според четирите изисквания е съществен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тоест към настоящия момент е  акредитирана лаборатория, но не и по Приложение А.

Откъде при отговора на въпрос № 4 направихте извод, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните Митническата лабораторна експертиза е използвала метода, посочен в Приложение А от обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура? Само от данни от експертизата ли направихте този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, единствено от Митническата лабораторна експертиза черпя данни, че ароматните и неароматните съставки са определени съгласно приложение А от Обяснителните  бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура, тъй като метода за тяхното определяне е посочен именно там.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните и неароматните въглеводороди, ако се отделят и определят асфалтените и полярните съединения? Този въпрос е във връзка констатациите направени на стр.4 от експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В заключението си съм дала пояснение относно метода за определяне на ароматните съставки и по специално, че по Приложение  А, както е отразено в Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура не дава точно определение на ароматни въглеводороди. Самото приложение А е не коректно. В заглавието му се посочва, че е метод за определяне на ароматни съставки, а с приложената в него формула се изчисляват неароматните въглеводороди, като разликата до 100% се счита за тегловно съдържание на ароматните въглеводороди, което е неточно.

Ароматни съставки не е еднозначно с понятието ароматни въглеводороди, съгласно химичната класификация на въглеводородите.

Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система е дадено обяснението за понятието ароматни съставки, но то не се покрива със съдържанието на понятието ароматни въглеводороди. Начинът по който се провежда определянето на неароматни въглеводороди, съгласно Приложение А от обяснителните бележки на комбинираната номенклатура не е коректен, тъй като предварително не се отделят асфалтените, нафтеновите въглеводороди и полярните съединения, а всички те са съставни части на процесния продукт, най-общо казано или на който и да е нефтен продукт. Ето защо приемането, че разликата до 100%  са ароматни въглеводороди, не е точно.

В експертизата съм посочила кой е по-точния начин за определяне на ароматните въглеводороди, а именно Стандарт ASTM D 2007 – 98. Съгласно този стандарт тези въглеводороди могат да бъдат отделени и определени по-точно съдържание на ароматни и неароматни въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В този смисъл въпросът ми е  теоретично възможно ли е да се промени  съотношението ароматни и неароматни въглеводороди  ако се отделят тези асфалтените, нафтеновите въглеводороди и  полярните съединения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да,  ще се промени съотношението между ароматни и неароматни въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице, като с оглед отговора му на въпрос шест, че се пази проба от процесния продукт, моля за допускане на допълнителните задачи към експертизата посочени в жалбата в особеното искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Първият въпрос ми е, задължителна ли е акредитацията на лабораториите?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля съдът да не допуска този въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос от юрисконсулт К.-Г. до колкото същия е правен и на него следва да бъде отговорено с крайния съдебен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: По отношение компетентността на вещото лице, до колко то се счита за компетентно да извършва тарифно класиране. Въпросът ми е във връзка с отговор на  пети въпрос в заключението, където е извършено тарифно класиране, дадени са правила, според които вещото лице счита че стоката следва да се класира еди къде си. Вещото лице е написало за да се определи тарифно класиране, към позиции еди си кои, трябва да има тези характеристики. Въпросът ми е във връзка тези изводи, които вещото лице е направило в отговор на пети въпрос.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Въпросът който ми е зададен е „…Предвидени ли са други приложими методи на анализ, различни от използваните от процесната МЛЕ, за да се определи тарифното класиране на продукт, който е с нефтен произход и класиран….”. Във връзка с този въпрос, аз трябва да дам приложими методи за анализ на продуктите  и съм се постарала. По тези два кода, които са ми дадени съм казала, кои методи следва да се използват,  какви съставки следва да имат продуктите за да бъдат тарифирани по тях. Тук се касае за характеристика на продукта за методите на анализ, а те са свързани съответно с двата кода.  Посочила съм метода за анализ за да е с нефтен произход продукта и съответно с каменовъглен произход и т.н.

 

ЮРИНСКОНСУЛТ К.-Г.: Считате ли, че методът по приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура може да бъде оспорен, така както сте направили констатациите си в експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да поясните въпроса си?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Вещото лице оспорва този метод, който е приет по Приложение А от Обяснителните бележки към 27 на Комбинираната номенклатура, който е задължителния метод описан в Обяснителните бележки. Счита ли, че има право да го оспорва и на какво основание, след като той е приет от ЕС за определяне на ароматни и неароматни съставки.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В качеството на химик, оспорвам точността на метода и самия той е некоректен. В заглавието му пише определяне на ароматни съставки, а в съдържанието му се използва формула за арамотни въглеводороди. Това, че е публикувано в Комбинираните бележки не го оспорвам, но за мен не е точен и коректен от химична гледна точка. Не е ясно какво се определя ароматни съставки или ароматни въглеводороди и от друга страна не е точно разделянето, какво да се отделя ароматни въглеводороди или съставки и за това казвам, че не е точен и коректен и посочвам международния Стандарт ASTM D 2007 – 98 по който може да се извърши точното определяне на ароматните въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Изводът, който е направен в отговора на въпрос 5 от заключението, считам че е погрешен, тъй като документите, които са посочени от жалбоподателя и с които вещото лице е следвало да се съобрази, не са обсъдени в тяхната съвкупност. Анализът, който е извършен не е съгласуван с обяснителните бележки на хармонизираната система и вещото лице избегнало понятието ароматни съставки в Обяснителните бележки, поради което оспорвам експертизата в тази част, а именно отговора на въпрос 5.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В констативната част на заключението, съм записала методите за анализ с цел определяне на тарифно класиране и съм казала, че съм разгледала всички  приложими актове - това са комбинираната номенклатура на ЕС, обяснителни бележки към нея, обяснителните бележки към Хармонизираната система. В обяснителните бележки на Хармонизираната система е дадено обяснение за ароматни съставки, но за бъде тарифиран продукта в код 2710 19 71 до  2710 99  трябва да отговаря на характеристиките съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура и аз съм ги посочила, а там не е цитирано съдържание на ароматни съставки. Там са цитирани четири показателя, които съм посочила в заключението си на стр.3 т.А подточки от „а” до „г”, като съм написала други методи за анализ или други характеристики на продукта, които трябва да притежава за да бъде тарифиран в съответния клас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Значи нашата гледна точка е следната – вещото лице е приело, че за да се класира продукт в код 2707 99 99 е задължително този продукт да отговаря на тези характеристики  посочени от „А” до „Г”. Становището на ответника и на Митническия пункт е, че това е едно неизчерпателно изброяване, ако се обърне внимание на обяснителните бележки пише, че между тези продукти могат да попаднат и продукти, които могат да отговарят на тези характеристики, а не е задължително всички продукти по този код да отговарят на тези характеристики. Съществено е не с какъв произход е стоката. Ние не оспорваме, че произходът на стоката е нефтен. Същественият и спорен момент е съотношението между ароматни и неароматни съставки, тъй като това стои в основата на тарифното класиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки  на Хармонизираната система при съотношение на ароматните съставки надвишаващо това на  неароматните съставки, продуктът се класира в код 2707, обаче информация за това в кой от подкласовете попада продукта според характеристиките си е дадено в Обяснителните бележки на Комбинираната система и във всеки един подкод като се види произхода  се вижда, че продукта не може да бъде класиран в тях, съответно в този 2707 99 99, тъй като продукта не отговаря точно на този код на тези условия от „а” до „г”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На първо място искам да отбележа, че отговорът на въпрос 5 е оспорен от ответника и касае възпроизвеждане на норми от Обяснителните бележки на Комбинираната  номенклатура, които са цитирани в обжалвания административен акт. От друга страна по отношение  на тълкуването между Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната система е налице разпоредба на Световната митническа организация издадена в съответствие на Наредба № 9 от 1987 година, където е казано, че Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната следва да бъдат консултирани заедно.

Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Представям превод на документите, които са приложени на чужд език и депозирам молба, с която искам да допуснете допълнителен въпрос към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства от ответника в днешното съдебно заседание.

По така депозираното искане, моля ответника да бъде задължен да представи доказателства за акредитацията на лабораторията в Полша по метода, по който иска да се извърши този анализ.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли в България лаборатория, която да има акредитация за метода по приложение „А” от Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Извършила съм проучване в страната, но няма лаборатория, която да има акредитация за използване на метода от Приложение А на Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, защото този показател не е включен като стандартен показател за изпитване на нефтени продукти. Що се касае, че има разработен метод, то такъв има в комплексната лаборатория на университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Там има разработен и Стандарт ASTM D 2007 – 98. Няма как обаче този метод по Приложение А на Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура да е включен в обхвата на акредитацията на лабораториите. Този метод не е стандартен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам с оглед на отговора на въпрос 6 от заключението на вещото лице, че се съхраняват проби от продукта, моля да допуснете допълнителни задачи към вещото лице  формулиране в частта Особено искане на жалбата, с която е сезирана съда.

 С оглед молбата на ответника с искане за извършване на изпитване на процесния продукт, моля да вземете предвид, че няма формулиран въпрос към това искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Въпросът ми е за съдържанието на съставки, а именно с оглед посочения метод да се определи съдържанието на ароматните съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Важно е какви проби се пазят от продукта и какво количество,  дали ще е достатъчно за извършването и на исканото изпитване от ответника.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Направила съм запитване до Митническия пункт и в протокола за вземане на проби е записано, че се съхранява една проба от 1 литър, но практиката до анализираните досега продукти по другите дела образувани в Административен съд-Бургас, показват, че няма 1 литър проба в тях. Тази проба трябва да се раздели на две за да се даде в Строителния институт в София за определяне на пенетрация и една част за комплексната лаборатория в университет „Проф.Асен Златаров” и една съставна проба за лабораторията в Полша. Досега пробите са съдържали 600 мл и няма да стигнат, тъй като те едва стигат за двете лаборатории.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: По отношение на особеното искане считам, че същото е неоснователно. Методите, които ще се използват и изследванията, които ще бъдат извършени, предвид и вече така изготвено заключение по подобно дело се стигна до извода, че са излишни тези изследвания, тъй като нашия  спор е по отношение съотношението на ароматните и неароматните съставки, и каква е пенетрацията и пепелта няма никакво значение, тъй като и преди това заявих, че за да се правят изследвания и установят характеристиките от „а”  до „г” вещото лице е приело, че е задължително да отговарят на тях, а ние твърдим, че не е задължително. Най-важното и най-главно за тези продукти е какво е съотношението на ароматни и неароматни съставки. Предвид това считам, че не е необходимо извършването на тези изследвания в конкретния  случай.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, казах че съгласно Хармонизираната система при съдържание на ароматните съставки над 50% продукта попада в код 2707, но обхождайки всички подкодове на този код се вижда, че продуктът не съответства на характеристиките на тези подкласове.  Първо процесният продукт няма нищо общо с бензола, който кипи над 80 С градуса. Процесният продукт кипи над 300 С градуса. Аналогично продукта няма нищо общо с понолите, те са в същия температурен интервал. Обхождайки  всички подкодове на код 2707 99 99, който Агенция Митници дава, съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, се вижда че процесният продукт няма нищо общо с тези катрани или аналогични продукти на тези масла. При условие, че тези четири изисквания по-малко 65% от обема си дестилира до 250 С градуса, има плътност при 15 С градуса по- голяма от 1 000г/см,  при 25 С градуса да има иглена пенетраця по метода ASTM D 5 равна или по- голяма от 400 и да има характеристики различни от тези на продуктите по код 2715 00 00, то същия не попада в този код.

Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи да се снабдя с пробите.

 

Съдът по доказателствата,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице което следва да се снабди със съхраняваната от ответника проба за съдебно-химическа експертиза, след което да уведоми съда за наличното количество за колко анализи е достатъчно, след което съдът ще се произнесе по какъв начин и къде следва да бъде извършено изследването.

 

Да се ИЗДАДЕ на вещото лице съдебно удостоверение, което да му послужи пред Агенция Митници да се запознае с количеството налични проби и в последствие да се снабди с тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Към момента нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед молбата на ответника ще поставим допълнителни въпроси към вещото лице, след като се произнесе съдът как и къде ще бъдат извършвани изследванията.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.06.2013година  от 10.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: