ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 26.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 41 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явява юрисконсулт К-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД против решение №7140/26.11.2012г. на началника на МП „Пристанище Бургас център”.

                          

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам жалбата изцяло, ведно с направеното доказателствено искане за допускане на комплексна тройна съдебно-техническа експертиза. Моля да приемете представените писмени доказателства.

Моля да задължите ответника да представи документите, част от административната преписка съставени на английски език, в превод на български.

Заявявам, че поддържам искането за допускане на комплексна тройна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна. По отношение на искането за назначаване на съдебна експертиза, по т.2 от въпросите считам, че не са налице основания за допускането и́, тъй като лабораторията, която е извършила изследването, нейната задача е да изследва стоки за целите на митническия контрол и надзор. Няма нормативно изискване тази лаборатория да е акредитирана. Същата е създадена с акт на Министерски съвет за да изпълнява функциите си - изследва, анализира и идентифицира стоките за целите на митническия надзор и контрол, по-конкретно за нуждите на тарифното класирането на комбинираната номенклатурата на ЕС. Тази лаборатория е за нуждите на митническия контрол и следва да се приеме, че резултатите са годно доказателствено средство.

Моля да приемете цялата преписка, както и моля да ни предоставите възможност да представим превод на документите, които са представени на чужд език.

          

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че документите представени на чужд език, за да бъдат приети като доказателство по делото, следва да бъдат съпроводени с точен превод на български език, съгласно разпоредбата на чл.14, ал.3 от АПК.

 

По искането за допускане на комплексна тройна съдебна експертиза с познания в нефтохимическата и нефтопреработвателната промишленост, включваща специалисти: експерт инженер-химик, експерт инженер-технолог и експерт специалист в областта на тарифното класиране на стоките, съдът счита, че следва да бъде допусната единична съдебна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси от 1 до 5, находящи се на л.12 от делото, както и на въпрос № 6, находящ се на л.14 от делото. Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси от 1 до 5, находящи се на л.9 от делото, както и на въпрос № 6, находящ се на л.12 от делото

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв. вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Д.В.Л., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам други доказателствени искания, в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам други доказателствени искания, в днешно съдебно заседание.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.04.2013г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

ДА се уведоми вещото лице .

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: