ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер    41    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.15 часа се явиха:

За касатора – „Леспром 2008” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., който представя пълномощно.

За ответника по касационната жалба – Директор на Държавно горско стопанство – Царево, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж..

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Н. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Царево, с което е отменено наказателно постановление в частта, в която на касатора е наложена санкция - паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението, а в останалата си част е потвърдено.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата с изложените в нея твърдения. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Оспорвам жалбата и моля да приемете като доказателства четири броя наказателни постановления издадени на свидетеля, доведен от предходно съдебно заседание от жалбоподателя, които са влезли в сила.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Н. – Възразявам на така представените доказателства, тъй като макар, че се отнасят за лицето Д.К.А., който е разпитан като наш свидетел в производството пред Царевския районен съд,  считам, че така представените доказателства са неотносими към предмета на настоящото дело, тъй като тези наказателните постановления представени в днешното съдебно заседание са издадени за извършване на сеч в друг отдел, за лични нужди на този свидетел и няма никаква връзка с наказателното постановление издадено на  Леспром 2008” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Това е във връзка с твърденията на свидетелят Ви, че никога не е извършвал сеч в живота си, което е отразено в протокола.

 

         Съдът по доказателствата представени от ответника, намира, че същите трябва да бъдат приобщени към делото, като преценката за тяхната допустимост и ирелевантност съставът на съда ще направи със крайния си съдебен акт.

Поради това съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, представляващи актова преписка № 49 със съответното наказателно постановление и АУАН;  актова преписка № 48 със съответното наказателно постановление и АУАН; наказателно постановление № 13/2007 г. и наказателно постановление № 26/2008 г., както и представените до този момент.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н. – От името на представляваното от мен дружество, Ви моля да отмените решение № 126 от 15.12.2009 г. по НАХД № 425/2009 г. на Царевския районен съд, тъй като в хода на производството и при установяване на нарушението са допуснати нарушения на процесуалните правила както и нарушения на материалния закон.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно и оставите в сила наказателното постановление на Директора на Държавно горско стопанство - Царево. 

Представям писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че решението на Царевския районен съд е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: