ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 419 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от  юк.Т.  c  пълномощно от дело № 581/2017 г.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, редовно призован, се явява лично /се представлява юк.Ч. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Община Бургас против писмо с изх. №1000-4402/22.02.2017  г., издадено от изпълнителния директор на ИАРА, с което е наложена финансова корекция и със същата жалба в законоустановения срок обжалват Решение № 821/05.05.2017 г. на Административен съд Бургас, постановено по адм. дело № 581/2017 г., с което е отменено посоченото писмо с изх.№1000-4402/22.02.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА.

Делото се разглежда за втори път от Административен съд Бургас след постановяване на решение № 1793/09.02.2018 г. по адм. дело № 1142/2017 г. на ВАС.

ЮК.Т.: Да се приключи събирането на доказателствата. Нямам допълнителни доказателствени искания.

 

ЮК.Ч.: Да се приключи събирането на доказателствата. Нямам допълнителни доказателствени искания.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮК.Т.: Поддържам писмените бележки по предходното дело №581/2017 г. Допуснати са съществени процесуални нарушения при издаване на оспорения административен акт. От преписката е видно, че с решение №РД-87/15.02.2017 г., което е издадено на основание чл.14, ал. 1 от Наредбата, е разпоредено да се регистрира нередност и да се впише в регистъра на нередностите. С това решение не се установява обаче категорично наличието на нередности, а е само становище на органа по повод получения сигнал. Считам, че след като бъде издаден такъв акт, е необходимо да се спази процедурата по чл. 73 от ЗУСЕСИФ, като тези изисквания не са спазени. Също така в оспорения административен акт са  посочени само констатации, без да са обсъдени фактите и без да са подкрепени с доказателства, няма изводи. Считаме акта също и за немотивиран. Процедурата по избор на изпълнител е проведена при спазване на ЗОП и е проведена изцяло законосъобразно и правилно. Липсват твърдяните от органа нарушения. Поддържам писмените бележки.

Моля за присъждане на разноските.

 

ЮК.Ч.: Договорът за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ИАРА и Общината е съвпадение на две насрещни волеизявления. Като такова се явява договорът. ИАРА придобива качеството на съконтрагент на Община Бургас, не на орган на изпълнителната власт, поради което воляизявлението няма качеството на общи и индивидуални административни актове. Поради това споровете относно тях следва да бъдат разглеждани по реда на ГПК и е недопустимо разглеждане на производството по ЗУСЕСИФ. Във връзка с изложеното молим да оставите жалбата без разглеждане.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки, както и моля за присъждане на разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: