Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         740                        21.04.2017г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети април,                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 419 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, против решение № 172/30.01.2017г., постановено по НАХД № 4637/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 16-0769-001651/15.07.2016г., с което на Т.И.И., ЕГН-**********, за нарушение и на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането (КЗ), е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като незаконосъобразен и да потвърди атакуваното наказателно постановление (НП). В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът по касация – Т.И.И.,***, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

 Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на оспорването, поради което пледира касационната жалба да бъде уважена, да се отмени атакуваното с нея съдебно решение и да се потвърди наказателното постановление.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с решение № 172/30.01.2017г. по НАХД № 4637/2016г. е отменил НП № 16-0769-001651/15.07.2016г., издадено от касатора, с което на Т.И. за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ, е наложена глоба от 400лв.  Санкцията е наложена за това, че на 23.04.2016г. в около 16.50 часа в гр.Бургас на път втори клас № 6009 в посока към с.Брястовец, И. управлявал колесен трактор марка Massey Ferguson 5611 с рег.№ ** и прикачено към него ремарке тракторно, модел Essan с рег.№ **, собственост на „Златен клас“ООД, ЕИК-**, които са регистрирани на територията на Р.България,  като за ремаркето нямал сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ към момента на проверката. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 16-0769-1651, бл.№ 405485 от 23.04.2016г., в който нарушението е описано по същия начин и квалифицирано по чл.638, ал.3 от КЗ. Актът е предявен и подписан от нарушителя без възражения. След проверката за ремаркето била сключена изискуемата задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за ремаркето, но видно от представения пред районния съд екземпляр от застрахователната полица (л.5), същата е валидна от 14,30 часа на 28.04.2016г., т.е. след извършената проверка от контролните органи. Впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е намерил, че нарушението не е доказано, тъй като не може да се прецени дали деянието съставлява нарушение. Позовал се е на нормата на чл.481, ал.2, т.3 от КЗ, съгласно която за целите на задължителното застраховане не се смятат за моторни превозни средства (МПС) ремаркета категория О1 - до 750кг., във връзка с чл.481, ал.1 от КЗ, която предвижда, че за МПС се смятат и ремаркетата и полуремаркетата по Закона за движението по пътищата (ЗДвП), включително къмпинг-ремаркетата. Първостепенният съд е задължил наказващия орган да ангажира доказателства, от които да се установи дали въпросното ремарке е под 750кг., но след като последният не представил такива, е приел, че липсват доказателства относно масата на въпросното ремарке и не може да се прецени и дали е налице соченото в АУАН и НП нарушение.

Основните възражения на касатора са, че в оспореното решение е извършена неправилна преценка на събраните доказателства, тъй като разпоредбата на чл.481, ал.2, т.3 от КЗ касае ремаркета и полуремаркета по ЗДвП, а за процесното ремарке е приложим чл.14, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ), според който собственикът на самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и на тракторно ремарке е длъжен да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Жалбата е основателна по следните съображения:

Следва да се приеме за основателно релевираното оплакване на касатора, според което неправилно районният съд е счел, че за процесното ремарке намира приложение нормата на чл.481, ал.2, т.3 от КЗ. От доказателствата по делото безпротиворечиво се установява, че ремаркето е било идентифицирано в АУАН и НП като тракторно, модел Essan с рег.№ **. За тракторните ремаркета не намира приложение общата норма на чл.481 от КЗ, която се отнася за всички МПС и приравнените към тях пътни превозни средства, а се прилага специалната норма на чл.14, ал.1 от ЗРКЗГТ, изискваща за всички тракторни ремаркета, независимо от тяхната маса, сключването на договор за застраховка „Гражданска отговорност“. Водачът Т.И. на инкриминираната дата е управлявал колесния трактор и прикачено към него тракторно ремарке, без за последното да е сключена задължителната застраховка. Самият той не оспорва наличието на този факт, като дори представя полица за сключена застраховка, но валидна от дата след проверката, с което е осъществил състава на нарушението.

Следователно деянието е било правилно квалифицирано от началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, като нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ. При издаването на наказателното постановление са спазени всички процесуални правила и норми. Актът и наказателното постановление са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Установените фактически обстоятелства са описани подробно в акта и наказателното постановление, безспорно е установено в хода на съдебното следствие и разпита на актосъставителя, че същите отговарят на обективната истина. Правилно е определен вида и размера на наложеното наказание.

Настоящият съдебен състав намира за нужно да отбележи, че възраженията на Т.И. в жалбата до районния съд за наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства – нарушението му е за първи път и от него не е настъпил вредоносен резултат, не могат да послужат за отпадане на възложената му административно-наказателна отговорност, тъй като извършеното от него нарушение е на просто извършване, а не резултатно. Те не могат да допринесат и за квалифицирането му като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което настоящият съдебен състав намира изложените възражения в този смисъл за неоснователни.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд - Бургас, с което то е отменено, следва да бъде изцяло отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 172/30.01.2017г., постановено по НАХД № 4637/2016г. по описа на Районен съд - Бургас.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0769-001651/15.07.2016г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

                           2.