ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Галя Маринова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 419 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Н.К., редовно призован, явява се лично и с адвокат Н. Петрова А. и адвокат Галя Георгиева Р., двете с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска - Главна дирекция „Изпълнение наказанията”- София, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

АДВОКАТ А.: Моля преди да се даде ход на делото, заявяваме, че оттегляме претенцията касаеща обезщетение на ищеца за престоя му в Затвора Варна за периода от 28.11.2013година до 13.10.2014 година. В тази връзка поддържаме иска за обезщетение за сумата от 13 000лева за битови условия по т.1 от уточнението на исковата молба, а за разликата до 45 300 лева оттегляме иска. За обезщетението за медицинско обслужване – т.2 от същата молба поддържаме за 7 000 лева, а за разликата до пълния размер от 22 650 лева оттегляме иска. Тези суми да се присъдят за периода от 14.10.2014година до датата на завеждане на иска, а именно 26.02.2015година, заедно със законната лихва.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам направеното оттегляне на исковете днес от адвокат А..

 

ИЩЕЦЪТ К.: Поддържам заявеното от процесуалните ми представители в днешното съдебно заседание за частично оттегляне на исковете за посочените основания, периоди и суми.

 

Съдът като съобрази заявеното от ищеца и пълномощниците му,  преди даване ход на първото съдебно заседание намира, че заявеното оттегляне на искови претенции, валидно десезира, съдът поради което на основание чл.232 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и чл.1, ал.2 от ЗОДОВ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 419/2015година по описа на Административен съд Бургас, в частта по предявените искови претенции от С.Н.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за обезщетение на неимуществени вреди в периода от 28.11.2013година до 13.10.2014 година за разликата над 13 000 лева до 45 300лева по т.1 от обстоятелствената част на исковата молба за битови условия, конкретизирана с молба №2486/13.03.2015година и за разликата над 7 000 лева до 22 650 лева по т.2 от исковата молба - медицинско обслужване, конкретизирана с молба от №2486/13.03.2015година/л.9/, поради оттегляне на исковете.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд по административен ред от днес за ищеца и Прокуратурата, и в същия срок за ответника по делото от уведомяването.

Съдът връчва на ищеца и на представителя на ОП препис от настоящото определение.

Препис от определението да се връчи и на ответника.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

АДВОКАТ А.: Моля да се даде ход на делото в останалите част от исковата ни претенция.

 

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид липсата на процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛ писмен отговор по иска вх.№3935/27.04.2015година, с приложени към него писмени документи от ответника.

В отговор е ПОСТЪПИЛО становище от ищеца вх.№4875/25.05.2015година.

 

ПОСТЪПИЛА е писмено становище вх. № 5706/17.06.2015 година от процесуалния представител на ответника, с което моли да се даде ход на делото в негово отсъствие и ако се счете делото за изяснено от фактическа страна, да се отхвърли иска.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ А.: Уточнявам, че поддържаме исковата молба, само в частта за периода от 14.10.2014 до датата на завеждане на исковата молба – 26.02.2015година за сумата по т.1 битови условия 13 000 лева и т.2 медицинско обслужване – 7 000 лева, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното заплащане на сумите.

Уточнявам, че неимуществените вреди претендираме заради претърпени от ищеца унижения предизвикани от бездействията и действията на служителите на Затвора Бургас, затворническата администрация и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като същите са бездействали и са допуснали нашия доверител да живее при нечовешки условия, които са довели до това, че той е изпитал болка, страдания и унижение на човешкото си достойнство. За доказване на исковата ни претенция, независимо че всички тези бездействия, които споменах са упоменати в доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание за България и по конкретно за Затвора Бургас, моля да допуснете по делото двама свидетели за установяването на тези факти и обстоятелства. Моля да бъдат призовани свидетелите Р.Т. К. Г. А. /Д./ Ат. като с допълнителна молба ще посоча адресите и за призоваване.

Що се отнася до останалите искания посочени в исковата молба, не поддържаме искането за прилагане на цялото затворническо досие, тъй като разбрахме, че е сложно да бъде извършено това, а и има служебни тайни.

Поддържаме искането да бъде изискан от ответника дневника, в който са отразявани предписанията на здравните инспектори на Затвора Бургас. Ако няма такъв дневник, то това да бъде заявено изрично от ответника.

Моля да бъдат представени документи във връзка с изпълнението по програмата по §11 от ЗИНЗС, ако има такива за процесния период.

Поддържам представеното становище по делото на л.40 от 25.05.2015година и моля да приложите за сведение приложените към него публично изявление относно България, извадка от вестник Капитал.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изразеното становище от адвокат А..

 

ИЩЕЦЪТ К.: Поддържам становището и направените искания от процесуалните ми представители.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запозната съм с исковата молба, с направените уточнения към нея в писмен вид и устни в днешното съдебно заседание, както и с отговора по исковата молба от ответника и отговора на ищеца по него.

Предявените искове са процесуално допустими. Да се приемат представените писмени доказателства по делото. На този етап оспорвам изцяло предявените искове.

Искането направено от процесуалните представители на ищеца, за допускане на гласни доказателства, считам за основателно.

Считам за неотносимо към предмета на доказване, искането за представяне на дневника с отразяване на предписанията на здравните инспектори на Затвора Бургас.

По отношение на другите доказателствени искания, предоставям на съда.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

 

Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, разглеждани по реда на чл. 203 и сл. АПК, от С.Н.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение наказанията”- София. Ищецът претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди от действията и бездействията  на съответните административни органи и длъжностни лица при ответника Главна дирекция „Изпълнение наказанията”- София за периода от 14.10.2014година до датата на завеждане на исковата молба – 26.02.2015г., а именно: в размер на 13 000 лева – за лошите битови условия, описани в т. 1 от исковата молба, както и 7 000 лева – за медицинското обслужване, описано в т. 2 от исковата молба. Ищецът претендира и законната лихва от датата на исковата молба - 26.02.2015година до окончателното изплащане на посочените суми. Обезщетенията за неимуществени вреди се претендира за времето на престоя на ищеца в Затвора Бургас. Твърди се също, че тези неимуществени вреди се изразяват в претърпени от ищеца унижения предизвикани от бездействията и действията на служителите на Затвора Бургас, затворническата администрация и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като същите са бездействали и са допуснали ищецът да живее при нечовешки условия, които са довели до това, че той е изпитал болка, страдания и унижение на човешкото си достойнство.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото и писмено становище оспорва исковата молба по основание и размер. Към отговора са приложени писмени доказателства.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди. т.е. в доказателствена тежест на С.Н.К. е да установи противоправно действие или бездействие на служителите на ответника, причиняването на вредите и причинно-следствена връзка между тези действия/бездействия и вредите. В тежест на ищеца е да установи фактите, които пораждат иска му. В негова тежест е да докаже, че е претърпял описаните неимуществени вреди през процесния период, че тези вреди са в причинна връзка, която е пряка и непосредствена последица именно със задържането и поведението на ответника и че същите са били с интензитет, определящ размера на исканото парично обезщетение в общ размер от 20 000 лв. В тежест на ищеца е да докаже също, че неимуществените вреди намират своето проявление в настъпилото в периода от 14.10.2014година до 26.02.2015година.

В доказателствена тежест на ответника е да докаже възраженията си изложени в отговора на исковата молба.

 

Съдът приема за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че ищецът С.Н.К. в периода от 14.10.2014 година преведен от затвора Варна в Затвора Бургас. Настанен е в Приемно отделение до 23.10.14 г., когато е разпределен на Разпределителна комисия в група за осъдени - шеста група. За периода си на престой в Приемно отделение, същият е настанен в спално помещение № 310 с обща площ 13.24 кв. м. с още шест лица със средно полагаща се площ на всяко лице от 1.89 кв. м. На 23.10.14 г. л. св. С.К. е разпределен на Разпределителна комисия в група за осъдени - шеста група и е настанен в спално помещение № 213 с обща площ 27.72 кв.м. с още деветнадесет лишени от свобода със средно полагаща се площ на всяко лице от 1.39 кв. м. В жилищните помещения, в които е бил настаняван К., не са съществували тоалетни възли и течаща вода. През деня, всички помещения на групите са отворени и лишените от свобода имат свободен достъп до течаща вода и санитарен възел в обособено отделно помещение, като могат да ги ползват свободно от 08.30 до 20.00 часа. През процесния период в Затвора Бургас непрекъснато се е подавало съответното количество течаща вода, приоритетно студена, а по график и топла. След заключване на помещенията в 20.00 часа, ищецът К. е ползвал индивидуално бутилки за вода, но не е имал достъп до санитарните възли.

Тези факти не се нуждаят от доказване.

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

На основание чл.146, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада на делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Нямам възражения по доклада на делото и по разпределената доказателствена тежест. Въпреки, че приемаме за безспорни и ненуждаещи се от доказване, квадратурата която се пада на лишен от свобода е малка и няма тоалетни и течаща вода в килиите, поддържаме искането за разпит на свидетели, които ще докажат нашите твърдения за претърпените от ищеца неимуществени вреди. В днешното съдебно заседание няма да представям доказателства. Запознати сме с документите по делото и с представения писмен отговор от ответника и приложенията към него. Не ги оспорваме, да се приемат.

Моля да ни дадете възможност след постъпване на документи от ответника, да се запознаем с тях и направим доказателствени искания евентуално.

 

АДВОКАТ Р.: Присъединявам се към становището на адвокат А..

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по така направения доклад. Моля да се приемат представените с писмения отговор на ответника доказателства.

Нямам искане за събиране на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмения отговор на ответника писмени документи, като доказателства по делото.

ПРИЛАГА по делото за сведение Публично изявление относно България на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и извадка от вестник Капитал;

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщението да представи Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, който е валиден за периода от 14.10.2014година до 26.02.2015година, както и медицинския журнал в частта касаеща С.Н.К. за периода 14.10.2014година до 26.02.2015година;

 

УКАЗВА на ответника, че при липсата на такива документи, в указания от съда срок, следва да посочи изрично това обстоятелство.

 

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на дадените указания на началника на Затвора Бургас ще му бъде наложена глоба в размер на 200 лева, тъй като става причина за отлагане на делото;

 

ДОПУСКА при условията на призоваване свидетелите Р. Т. К. и Г. А. /А./ Д., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание след представяне на нарочна молба с посочени имена и адреси на свидетелите от процесуалните представители на ищеца.

Молбата следва да бъде представена в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, като след постъпването и делото да се докладва в закрито заседание за определяне на разноски по призоваването на свидетелите.

 

УВЕДОМЯВА ищецът, че при непредставяне на молба с имената и адресите на свидетелите в указания  срок, съдът ще приема, че същият не поддържа това доказателствено искане и ще приключи производството със събраните до момента доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 14.10.2015година от 14.30часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се изпрати препис от протокола на ответника за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

За осигуряване присъствието на ищеца в насроченото съдебно заседание да се изпрати писмо до Началника на Затвора Бургас за осигуряване на явяването му в съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.05часа.

            

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: