О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 583          Година 28.03.2011      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и осми  март  две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 419 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на З.М.З. *** против наказателно постановление № НП-Е-75/2010.

В случая се оспорва законосъобразността на наказателно постановление, което е издадено по реда на ЗАНН, а съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Районен съд гр.Бургас. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Бургас, като ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд гр.Бургас производството по адм.д.№ 419 от 2011 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: