РЕШЕНИЕ

 

  846                                 дата 30 април 2018г.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 19 април 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К. Л.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 418 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас против Решение № 12/23.01.2018г. постановено по НАХД № 555/2017г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено Наказателно постановление № КХ-33/30.06.2017г. издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, с което, за нарушение на чл.12 от Закона за храните и на основание чл.42, ал.2 от с.з., на търговското дружество  „Ринсо“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че при съставяне на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения. Посочва, че са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и правото на защита на санкционираното лице не е било засегнато. Излага доводи за липса на основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за отмяна на съдебния акт поради несъгласие с правните изводи на съда.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество е  основателна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Ответникът по касация „Ринсо“ ЕООД е санкциониран за това, че при извършена проверка на 15.05.2017г. в гр.Приморско, същият е установен да извършва  търговия с храни с обявени цени в обект за обществено хранене, находящ се на ул. „Иван Вазов“ № 14, без същият да е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните. Съставен е АУАН, като впоследствие, въз основа на него е издадено НП, с което, на основание чл.42, ал.2  от ЗХ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв., за нарушение на чл.12 от ЗХ, с фактическо описание идентично с посоченото в акта. За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е издадено при допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, а именно допусната неяснота в АУАН относно датата на извършване на нарушението, както и непосочване на конкретна алинея от посочената като нарушена норма на чл.12 от ЗХ, което се явява съществен недостатък на наказателното постановление и води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Обосновал извод, че са налице предпоставки за налагане на чл.28 от ЗАНН, тъй като деянието макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно ниска степен на обществена опасност. С оглед на това, районният съд отменил процесното наказателно постановление.

Решението е неправилно, като решаващите мотиви на съда за допуснати съществени процесуални нарушения, неяснота на приложения материален закон и наличие на предпоставки за квалифициране на случая като маловажен, не се споделят от настоящия съдебен състав.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Видно от тяхното съдържание, коректно и четливо са посочени мястото и обстоятелствата, касаещи извършеното административно нарушение, както и фактическите основания за ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицето. По отношение на датата на извършване на процесното нарушение, а именно 15.05.2017г. не се констатира твърдяната неяснота, видно е, че такава неяснота не е съществувала и за санкционираното дружество, което не е направило подобно оплакване в жалбата, респ. не е претендирало нарушено право на защита на това въведено от съда основание. На следващо място, не се споделят и изложените в касираното решение доводи досежно нарушено право на защита на санкционираното лице поради непосочена конкретна алинея от сочената като нарушена правна норма на чл.12 от ЗХ. Видно от разпоредбата, производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които следва да отговорят на визираните там изисквания. Останалите алинеи на правната норма уреждат реда и начина на регистрация пред компетентната за това институция. В този смисъл, посочването в наказателното постановление, че в обекта се извършва търговска дейност с храни без същият да е бил регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ е напълно законосъобразно, тъй като алинеите на правната норма касаят именно реда и начина на регистрация, каквато не е била извършена съобразно тази разпоредба. От друга страна, словесното описание на нарушението дава достатъчна яснота относно състава на нарушението, поради което правото на защита на лицето, което е защита против фактите, не е било ограничено.

Не се споделят и изложените в процесното решение мотиви досежно приложение на института на маловажния случай. Предвид охраняваните обществени отношения, свързани със здравето на потребителите, както и въведения регистрационен режим очевидно сочат на по-висока степен на защита, която не може да бъде заобикаляна посредством института на маловажния случай.

Нормата на чл.12, ал.1 от Закона за храните регламентира  производството и търговия с храни в страната да се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт, като неизпълнението на това законово изискване е определено като административно нарушение с нормата на чл.42 от ЗХ. За да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на едно лице на основание чл.42 от ЗХ, следва да бъде безспорно установено, че това лице е производител или търговец на храни, произвежда или търгува с храни в страната и то в обект, който не е регистриран по този закон. Съгласно §1, т.61 от Допълнителни разпоредби на Закона за храните, „търговец на храни” е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни, като по смисъла на т.60 – „търговия” е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни. По делото е установено, че ответникът по касация е извършвал търговия с храна, а именно – супи, аламинути и готвени ястия, които са с обявени цени, в обект за обществено хранене, т.е. осъществява търговия по смисъла на закона. Това обстоятелство не се отрича от него, както и не се оспорва и това, че към момента на проверката обектът за обществено хранене не е регистриран като обект за търговия с харни по смисъла на чл.12 от ЗХ, като заявление за това е подадено до ОДБХ – Бургас на 16.05.2017г., видно от представената фактура.  При тези фактически данни правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.42, ал.2 от ЗХ, поради което съдебното решение следва да се отмени, като се постанови друго, с което издаденото наказателно постановление да се потвърди.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение 12/23.01.2018г. постановено по НАХД № 555/2017г. по описа на Районен съд - Царево.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ-33/30.06.2017г. издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: