ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 418 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв. М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.П., редовно уведомен, явява се лично и с адв. М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Царево, редовно уведомен, явява се адв. Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Царево да се произнесе със заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІ-299, кв.17 по плана на гр.Царево (ПИ 48619.502.299 по КК).

Органът е представил административната преписка, но не е представена Заповед № 94-01-1235/30.03.2015г., с която е допуснато изменението, цитирана в жалбата. Не е представено и становище на главния архитект на общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Жалбоподателите са поискали откриване на процедура по изменение на действащия ПУП-ПРЗ, като твърдим, че към съответните срокове са били налице предпоставките за издаване на исканата от нас заповед, включително са били проведени всички съгласувателни становища и такива са били представени както на ОЕСУТ, така и на Гл. архитект на Община Царево. Налице е едно бездействие, което се явява незаконосъобразен мълчалив отказ. Представям писмо с рег. № 32-01-203-/1/от 29.07.2015 г., от което е видно, че административният орган приема заявеното инвестиционно намерение за съвместимо с ОУП.

По липсващите части от преписката заповедта, която ние цитираме и която е такава откриваща процедурата по изменение на ПУП-ПРЗ, същата би трябвало да бъде обнародвана в сайта на Община Царево съгласно изискванията на закона.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на жалбоподателите подадената от тях молба на лист 3 от делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.М.: Оттегляме проекта и го входираме наново. Във връзка с тази молба след като ние отстранихме забележката, предоставихме становище на РИОСВ и входирахме наново през месец януари, за да продължим процедурата. Тогава главният архитект беше С. Н. и след това веднага се връща В.С.. Прави се вътрешен съвет и ни дава становище, че отлагат приемането на проекта до влизането на ОУП на един вътрешен съвет. Проведох среща с зам. кмета с всичките си документи, че вече веднъж са минала успешно ОЕСУТ, отстранила съм забележката и той ми каза, че ще има нов експертен съвет и че документите там вече са станали прекалено много и той ще разговаря с арх. Стоянова и да си входирам документите за нов експертен съвет.

АДВ. М.: Към момента на предявяване на жалбата, молбата не е била подадена. Жалбата е подадена по пощата. Молбата е последваща. Тя не представлява оттегляне на жалбата. Вие преценявате към онзи момент дали са налице предпоставките за произнасяне. Няма последващо изрично произнасяне. Видимо е, че административният орган получавайки жалбата и научавайки за нея на предната дата, е санирал бездействията си и казвайки на жалбоподателката да си вземе преписката и да я входира наново, каквато процедура в АПК няма. Това няма характер на оттегляне и десезиране на административния орган.

АДВ. Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение на така изразеното в днешно съдебно заседание становище от жалбоподателя Н.М., това са изцяло нейни твърдения, които не са доказани.

Представям Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. министъра на регионалното развитие и моля да бъде прието като доказателство по делото.

На този етап нямам други доказателствени искания.

Нямам в момента заповедта, която Вие посочихте.

АДВ. М.: Заповедта, която се представи от административния орган за спиране действието на ОУП считам, че не е препятстващ факт за произнасяне от страна на администрацията. Касае се за поискано изменение на ПУП-ПРЗ на строителните граници на урбанизирана територия като ОУП и предходен ТУП на територия за жилищно строителство. По същество ще коментирам, че при действието на тази заповед и внимателния преглед на съобщенията на сайта на общината е видно, че те одобряват множество изменения в същия квартал и в същото землище.

 

Съдът във връзка с констатираната непълнота на преписката намери, че следва да задължи административния орган да представи необходимите доказателства, което налага делото да бъде отложено.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок считано от днес да представи Заповед № 94-01-1235/30.03.2015 г., с която е допуснато изменение на ПУП, както и становището на Гл. архитект на Община Царево по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016 от 10,20 часа, за която дата ответника да се счита за уведомен за задължението му да представи посочените документи с уведомяването на адв. Н. за това.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: