ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 418 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.М., редовно уведомен, не се явява. За нея - адв. М., с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.П., редовно уведомен, не се явява. За него - адв. М., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Царево, редовно уведомен, явява се адв. Н., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Царево да се произнесе със заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІ-299, кв.17 по плана на гр.Царево (ПИ 48619.502.299 по КК).

В открито съдебно заседание на 26.04.2016г. съдът задължи ответника да представи цитираната в жалбата заповед № 94-01-1235/30.03.2015г. с която е допуснато изменение на ПУП, както и становището на гл.архитект на общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ. С писмо от 04.05.2016г. ответникът отговори, че такива документи не са били издавани, поради което не могат да бъдат представени.

 

АДВ. М.: По повод молбата, която е депозирала жалбоподателката М. и представена в предходно съдебно заседание, аз Ви представям Протокол № 2/12.02.2016 г. на ОЕСУТ по тази молба, с който се оставя без разглеждане искането й до влизане в сила на ОУП. Вярно е, че е открита процедура с новата молба, но с това решение на помощния експертен орган се излагат мотиви за отказа на кметството да одобри внесения ПУП-ПРЗ.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

АДВ. Н.: Да се приеме представеното от Община Царево писмо и представения в днешно съдебно заседание протокол от ОЕСУТ. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратеното от Община Царево писмо, както и представения протокол на ОЕСУТ.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да отмените оспорения от нас мълчалив отказ и да задължите административния орган да се произнесе по направеното искане за изменение на действащия ПУП-ПРЗ като издаде съответните актове, включително и такъв за откриване на процедура по изменение на ПУП-ПРЗ и евентуално одобряване. Налице е бездействие на административния орган при налични предпоставки за неговото произнасяне.

Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

АДВ. Н.: Уважаеми г-н административен съдия, от името на представлявания от мен кмет на Община Царево ще Ви моля да отхвърлите като неоснователна подадената жалба.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски съгласно представения договор за правна помощ.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: