ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 01.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На първи юни                                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  418   по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13:09 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ А.Л.Т., редовно уведомен, не се явява. За него се явяват адвокатите К. и Д., редовно упълномощени, с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор Ч..

          

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото. Липсват пречки.

ПРОКОРОРЪТ – Също не възразявам. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след като не намира пречки по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА, че по делото, с вх. № 3725 от 21.4.2015г.е постъпил писмен отговор от процесуалния представител на ответника ведно с доказателства по опис, както и в изпълнение на указанията на съда, с придружително писмо вх. № 4849 от 25.5.2015г., са представени допълнителни доказателства, по опис.

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, поддържам исковата молба от името на А.Л.Т.. Към настоящият момент желаем да представим нови доказателства, които сме оформили в нарочна молба адресирана до настоящия съд, като представяме екземпляр за съда, за ответника и за прокурора.

Представяме също така заверени копия на документите описани в началото на молбата, които представяме в два екземпляра -  за съда и за ответника. Ще представим допълнително копие и за прокуратурата. 

Освен посочените в молбата доказателства получихме преди настоящото съдебно заседание и желаем да представим още два документа, а именно: документ от Университетски медицински комплекс на Леон – Испания, в която фигурира запазен час за преглед на 22.08.2013г. за нашия клиент, който той не е успял да извърши, поради това, че е бил екстрадиран в България, както и касова бележка със заплатени здравни осигуровки към НОИ. Представяме екземпляр и за ответника. 

АДВОКАТ Д. – Искам да дам пояснение - първият документ за запазения час го представяме, с оглед възраженията на зъболекаря на Затвора – Бургас защо доверителят ни не се е лекувал в Испания, преди да бъде доведен в Затвора в Бургас. Самото задържане и самото екстрадиционно производство е попречило да се извърши това. Казвам го за пояснение.

 

ПРОКУРОР Ч. – Считам, че искът е процесуално допустим и следва да бъде разгледан. Досежно основателността му ще изложа становище на по-късен етап.

Не възразявам да бъдат допуснати исканите с молбата от страната на ищеца доказателствени искания, да бъде допусната комплексна съдебномедицинска експертиза и разпит на двама свидетели.

По отношение на т.3.3. от допълнително подадената молба, следва да бъдат изискани и съответния договор за трудови или служебни правоотношения на д-р Георгиев със Затвора – Бургас, респективно и неговата длъжностна характеристика.

Възразявам да бъдат допуснати останалите искания по доказателствата по т.3.4. - т.3.6.

 

АДВОКАТ Д. – По така представеното копие с писмения отговор на ответника, има лист с посочени дати и имена, които са записани, на гърба на молба на А.Т., на л.49 от делото, твърдим отрицателния факт, че на дата 09.12.2013г. – нашият доверител не е бил воден за контролен преглед в МБАЛ „Черноморска“ Бургас. Предполагаме, че това извлечение е от книга или дневник за извеждане на лишени от свобода лица от Затвора, тъй като посочената дата 09.12.2013 г., под която фигурира и името на нашият доверител, може би е датата на която е следвало да бъде изведен от Затвора за контролен преглед пред МБАЛ „Черноморска“ Бургас.  Ние оспорваме обстоятелството доверителят ни да е извеждан от Затвора и воден в МБАЛ „Черноморска”, за което сме представили писмено доказателство.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЩЕЦА – По искането по т.3.5. от молбата, тъй като досиетата са с голям обем, бихте ли конкретизирали какво точно искате да се представи от досието на ищеца?

 

АДВОКАТ К. – По искането по т.3.5. от  нашата молба  относно конкретизиране какво точно да изискаме, с оглед указанията на съда, ще депозираме допълнително молба с уточнение за документите, които желаем да бъдат приложени от затворническото досие на клиента ни.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба  писмени доказателства, както и тези изпратени от ответната страна, както и представените  в днешно съдебно заседание от пълномощниците на ищеца писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба.

 

По доказателствените искания за допускане на комплексна съдебномедицинска експертиза направени с молбата на пълномощниците на ищеца, съдът намира същото за основателна, тъй като посредством тях биха се установили правнозначими за решаването на  делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-медицинска експертиза, вещите лица по която да отговарят на поставените от пълномощниците на ищеца въпроси, съдържащите се в депозираната днес молба.

Експертите, които ще извършат назначената експертиза съдът ще назначи в ЗАКРИТО съдебно заседание, както и ще определи депозита за нейното извършване.

 

Намира за основателно доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства, посредством разпит на двама свидетели, предвид направените в молбата уточнения относно фактите, които биха били установени по делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА за разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание двама свидетели М.Н.Ж. и В.А.А..

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна, в 7-дневен срок считано от уведомяването, да представи исканите от ищеца писмени доказателства, подробно описани в депозираната днес молба в т.3.3. и т.3.4., като за целта на ответника да се ИЗПРАТИ препис от депозираната днес молба. 

 

По искането по т.3.5. от същата молба, съдът намира, че следва  да даде възможност на пълномощниците на ищеца да уточнят конкретните документи, които желаят да бъдат представени от затворническото досие на техния доверител, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на пълномощниците на ищеца в 7-дневен срок считано от днес да представят нарочна молбата, в която да конкретизират доказателствените искания по т.3.5. от депозираната днес молба.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26 октомври 2015 година от 14:30 часа, за която дата и час страните и Окръжна прокуратура – Бургас да се считат за редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:24 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: