ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,12.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 418 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Д.Х.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

         За ответника зам.началник на ДНСК гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт Солинков, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СОЛИНКОВ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № РД-14-72/15.12.2010г. на зам.началника на ДНСК гр.София, с която на жалбоподателя е наредено да бъде премахнат незаконен строеж с наименование „Надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда, изпълнена в УПИ І-347, кв.57, по плана на гр. ***, като извършител на строежа в същата заповед е посочен настоящия жалбоподател Д.К..

         Производството се движи по реда на чл.215 от ЗУТ.

        

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат Д.С., в качеството му на процесуален представител на жалбоподателя, с която са направени доказателствени искания, а именно да бъде задължен ответника да представи действащия за имота ПУП, тъй като в констативния акт от 2009г. с №140 е заявено, че строежа е в несъответствие с предвижданията на този ПУП. Процесуалният представител на жалбоподателя настоява да бъде представена от ответника графична част на ПУП-а, касаеща имота, както и допустими параметри и предвиждания по този ПУП за имота, за да се установи дали процесния строеж е изграден в противоречие с действащия ПУП.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ СОЛИНКОВ – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме представената административна преписка.

Считам, че е редно да представя, за сведение на съда, Решение на ВАС № 13458/11.11.2009г. по адм.дело №10124/2008г. по отношение на същия строеж, но от друго производство, а именно по реда на по чл. 178 ЗУТ за забрана достъпа и ползването на неприет по законоустановения ред на същия строеж „Надстройка над съществуваща двуетажна жилищна сграда”, находяща се в имот, който се разглежда и в настоящото производство. Към настоящия момент други доказателства няма да соча.

Ако счетете, че данните по отношение на ПУП са недостатъчни, ще бъдем така добри да представим това, с което разполагаме.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис находящ се в съпроводително писмо на л.2-3 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най късно до следващото съдебно заседание, да представи заверено копие от действащия ПУП за имота, с указания за предвижданията относно етажността на постройката в имота.

ДАВА възможност на двете страни, в четиринадесетдневен срок от съобщаването, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по жалбата, в това число искане за събиране на гласни доказателства и допускане на съдебни експертизи.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2011г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: